جوجه کشی » انواع کبوتر

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 17 فوریه 2016

کبوتر

پرندگانی به نسبت پرجثه و تندپروازند، با بالهای نوک‌تیز و دم به نسبت بلند که اغلب طرح خاصی دارد.

سری کوچک و گردنی به نسبت کوتاه دارند و روی زمین یا درخت زندگی می کنند. در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته‌جمعی دیده می شوند و پروازی قوی و سریع دارند. نر و ماده آنها همشکل است. روی درخت یا سوراخها آشیانه می سازند.

جوجه‌های خود را در ابتدا از شیره غدد چینه دان خود تغذیه می کنند. از دانه‌ها و میوه‌ها تغذیه می کنند و بعضی از گونه‌های حشرات و کر‌مها و حلزونها را نیز می خورند.

کبوتر جنگلی

کبوتر جنگلی

انگلیسی: Wood Pigeon

فرانسوی: Pigeon Ramier

لاتین: Columba Palumbus

مشخصات :

۴۰ سانتیمتر طول دارد و از سایر کبوترها بزرگتر است، گردنش شرابی رنگ با جلای سبز و ارغوانی است که در هر طرف آن لکه ای سفید دارد و در پرواز نوار پهن سفیدی روی بالهای آن مشاهده می شود .

پرنده نابالغ نشانه‌های گردن را ندارد. این پرنده غالبا در زمستان به صورت گله‌های بزرگ دیده می شود و اغلب با فاخته‌ها همراه است .

وقتی احساس خطر می کند، با صدای شدید و ناگهانی از درخت پر می کشد.

زیستگاه :

تقریبا همه جا حتی در شهرها دیده می شود؛ معمولا در مناطق بدون درخت یافت نمی شود .

روی درختها و پرچین‌ها و لانه‌های متروک آشیانه می سازد.

پراکندگی :

زمستانها زیاد است و به تعداد بنسبت فراوان در ایران زاد و ولد می کند.

فاخته

فاخته

انگلیسی: Stock Dove

فرانسه: Pigeon Colombin

لاتین: Columba Oenas

مشخصات :

۳۲ سانتیمتر طول دارد و از کبوتر جنگلی بنسبت کوچکتر و تیره‌تر است. در حال پرواز و یا در حالت نشسته، به سبب نداشتن سفیدی روی بالها و گردن، به آسانی از آن تشخیص داده می شود. رنگ خاکستری سطح پشتی

آن بیشتر به رنگ آبی متمایل است .در کنار گردن، لکه‌هایی با جلای سبز و دو نوار باریک سیاه رنگ کوتاه و مقطع وجود دارد .پرنده نابالغ لکه سبز روی گردن را ندارد.

رفتار این پرنده شبیه به کبوتر جنگلی است و غالبا در زمستان با آن دیده می شود؛ ولی کمتر از کبوتر جنگلی اجتماعی است و پروازش تیز و سریعتر است (کبوتر چاهی). دمگاه سفید و مشخص با دو نوار بالی خیلی پهن و سیاه دارد. (رجوع کنید به فاخته خاوری)

زیستگاه :

مانند کبوتر جنگلی است، ولی بوستانهای وسیعتر با درختهای کهن را ترجیح می دهد. همچنین، روی صخره‌های مشرف به دریا و تپه‌های شنی و … دیده می شود. در سوراخ تنه درختان کهن و شکاف صخره‌ها و سوراخهای زمین یا در ساختمانها آشیانه می سازد .

پراکندگی :

زمستانها فراوان است و به تعداد بنسبت فراوان در ایران زاد و ولد می کند.

فاخته خاوری

فاخته ی خاوری

انگلیسی: Eastern Stock Dove

فرانسه: Pigeon d’Eversmann

لاتین: Columba Eversmanni

مشخصات :

۲۹ سانتیمتر طول دارد و خیلی شبیه فاخته – ولی کوچکتر از آن – است. رنگ سرش متمایل به شرابی ) نه خاکستری خالص مانند فاخته (و جلای گردنش سبز (نه ارغوانی) و نوار کمرنگ روی دم آن خیلی واضحتر است .رفتار و صدایش شبیه فاخته است.

زیستگاه :

فضاهای باز با درختان پراکنده در نواحی کوهستانی و شیبهای سنگی و کوهستان و سواحل سنگی یا رسی رودخانه‌ها ؛ در سوراخ تنه درختان یا بین سنگها آشیانه می سازد.

پراکندگی :

وضعیت این پرنده بدرستی معلوم نیست و باحتمال به تعداد کم در کوههای شمال خراسان زاد و ولد می کند؛ وجود آن در سیستان گزارش شده است .

کبوتر چاهی

کبوتر چاهی

انگلیسی: Rock Dove

فرانسه: Pigeon Biset

لاتین: Columba Livia

مشخصات :

۳۲ سانتیمتر طول دارد. این پرنده جد کبوتر اهلی است. از فاخته و کبوتر جنگلی با دمگاه تقریبا سفید و دو نوار پهن و سیاه روی شاهپرهای ثانویه

و سفیدی سطح زیرین بالها مشخص می شود .

دمش نوار انتهایی سیاه رنگی دارد و معمولا قسمتی از پرهای خارجی دم آن سفید است. پر و بال این پرنده خاکستری مایل به آبی و در ناحیه پشت کمرنگتر است؛ و در دو طرف گردن جلای سبز و بنفش دارد. پروازش از کبوتر جنگلی سریعتر است

و معمولا در ارتفاع کم پرواز می کند .

زیستگاه :

معمولا در اطراف صخره‌های مشرف به دریا و پرتگا‌ههای کوهستان دیده می شود و آشیانه خود را در شکاف سنگها و غارها می سازد. کبوتر‌های اهلی در شهرها و مزارع فراوان اند و در ساختمانها آشیانه می کنند.

پراکندگی :

بومی و خیلی زیاد است .

یاکریم

یاکریم

انگلیسی: Collared Dove

فرانسه: Tourterelle Turque

لاتین: Streptopelia Decaocto

مشخصات :

۲۷ سانتیمتر طول دارد؛ و تفاوتش با قمری معمولی در این است که دمش درازتر به نظر می آید

و سطح پشتی آن قهوه‌ای خاکی کمرنگ و یکدست است. در پشت گردن نیم طوقی سیاه دارد .

از زیر، سفیدی نیمه انتهایی دم سیاهش به شناخت آن کمک می کند؛ و از روبرو دم بسته آن با بقیه سطح پشتی همرنگ است .

سر و سطح شکمی آن کمرنگ‌تر و خاکستری رنگ است، با جلای صورتی شرابی، بخصوص در ناحیه سینه سیاهی شاهپرهای نخستین با بقیه پر و بال آن تظاد خاصی دارد . چشمهایش قرمز رنگ است .

زیستگاه :

بیشتر در شهرها و مناطق روستایی دیده می شود ،

آشیانه‌اش را معمولا روی درختها و گاهی در ساختما‌نها می سازد.

پراکندگی :

بومی و فراوان است.

قمری معمولی

قمری معمولی

انگلیسی: Turtle Dove

فرانسه: Tourterelle des bois

لاتین: Streptopelia turtur

مشخصات :

۲۷ سانتیمتر طول دارد؛ با جثه بنسبت لاغر و دم سیاه و کناره‌های سفید (که شاهپرهای آن بتدریج از وسط به کنار کوتاهتر است) شناخته می شود. سطح پشتی آن به رنگ خرمایی مایل به خاکی است، با پرهایی که وسط آن سیاه است و در کنار گردنش لکه ای مرکب از رگه‌هایی سفید و سیاه دارد.

گلو و سینه آن شرابی کمرنگ است. )پرنده نابالغ لکه‌های کنار گردن و رنگ شرابی ناحیه گلو و سینه را ندارد. (

این پرنده معمولا جفت‌جفت یا به صورت گله‌های کوچک دیده می شود، پروازش سریع و مستقیم و حرکات بالش بیش از کبوتر جنگلی توأم با تکانهای شدید است. (رجوع کنید به قمری خاوری)

زیستگاه :

فضاهای باز و پر‌بوته با پرچین‌های بلند و بیشه‌های پردرخت؛ در بوته‌ها و بیشه‌ها و باغهای میوه آشیانه می سازد.

پراکندگی :

تابستانها زیاد است.

قمری خاوری

قمری خاوری

انگلیسی: Rufous Turtle Dove

فرانسه: Tourterelle orientale

لاتین: Streptopelia orientalis

مشخصات :

۳۱ سانتیمتر طول دارد و شبیه قمری معمولی است؛ ولی به طور محسوسی از آن پررنگ‌تر است، به جای سفیدی روی گردن و دم (قمری معمولی) در این پرنده رنگهای آبی روشن و خاکستری دیده می شود.

خالهای پشتش ظریفتر و بخش کمرنگ زیر دم آن وسیعتر است. رفتارش شبیه به قمری معمولی است.

زیستگاه :

مانند قمری معمولی است، ولی نقاط مرطوبتر را ترجیح می دهد.

پراکندگی :

اتفاقی و در زمستان از جنوب شرقی بلوچستان گزارش شده است .

قمری خانگی 

قمری خانگی

انگلیسی: Palm Dove

فرانسه: Tourterelle maillee

لاتین: Streptopelia senegalensi

مشخصات :

۲۶ سانتیمتر طول دارد؛ جثه اش بنسبت کوچک و تنها قمریی است که طوق پهنی در جلوی گردن دارد.

سر و گردنش صورتی شرابی است، با طوق پهن خال‌خال سیاه و مسی رنگی در قاعده جلویی گردن .

چانه‌اش کمرنگ و شکم و پوشپرهای زیر دم آن سفید است .سطح پشتی خرمایی پررنگ با دمگاه خاکستری و پوشپرهای خاکستری مایل به آبی کمرنگ بالهایش در پرواز بخوبی نمایان است .

دمش سیاه رنگ و نیمه انتهایی پرهای کناری آن سفید است. پا‌ها و حلقه چشم قرمز رنگ است

نر و ماده شبیه به هم و پرنده نابالغ از آنها تیره‌رنگ‌تر است .

زیستگاه :

در شهرها و روستاها و اطراف آنها دیده می شود .

در بوته‌های خار و درختهای کوچک و در ساختمانها آشیانه می سازد.

پراکندگی :

به طور کلی، بومی و فراوان است.

منبع: irandeserts.com

Article source: http://www.eggborn.com/?page_id=1372

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 19,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال 14,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال 14,900 تومان خرید کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان خرید آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال 10,000 تومان خرید خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا 13,000 تومان خرید آموزش پرورش کبک /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان خرید آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال 16,000 تومان خرید پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال 12,800 تومان خرید اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال 9,800 تومان خرید بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال 12,800 تومان خرید آموزش بدنسازی بوکس+  پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان خرید آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 15,600 تومان خرید آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال 8,900 تومان خرید آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال 12,000 تومان خرید بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال 10,000 تومان خرید راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال 12,900 تومان خرید  آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان خرید پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 15,500 تومان خرید پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 12,900 تومان خرید  خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال 10,000 تومان خرید پرورش ماهی قزل آلا-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ / اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش پرورش قارچ 14,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 15,000 تومان خرید آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام 2,290 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال 17,700 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال 18,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code