انواع بیماری های قناری

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 12 سپتامبر 2017

انواع بیماری های قناری

  پیشگیری از بیماری ها, Ùˆ شناخت بیماری های قناری


بروزجوشهای نا گهانی دراطرا� صورت ومنقارقناری

بی آنکه قناری علامتی از بیماری داشته باشد,نمایان وظاهرشدن جوشهایی برنگ خودپوست دراطرا� منقارو یا درکنار و داخل دهان
قناری. ازنظر بالینی سالم بوده وهیچ نشانه ای ازبیماری مشاهده نمیشود, روند بیماری کم بوده وقابل انتقال نمی باشد .
ممکن است در یک گله ازقناری ها �قط یک یا تعداد اندکی دچارچنین حالتی شده باشند
علت:سرعت ناگهانی درسوخت وسازسلول که بطور عمده دراثرخوردن سیب ز یاد و آبدار پدیدمی آید.

dr.jaberi


ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری

—- دراثراختلالات ووضعیت Ù�یزیولوژیک پدیدآمده. بطوریکه دقت لازم وکاÙ�ÛŒ به عوامل موثر درمتابولیسم نشده مانند: آب_هوا_غلظت Ùˆ رقت خون Ùˆ……. علت دیگر ریزش پردرناحیه سروگردن( Ú©Ú†Ù„ÛŒ وگری) وجودمایت Ú©Ù‡ درزبان آلمانی میلبه خوانده میشود. وازخون بدن قناری تغذیه Ù…ÛŒ نماید. Ùˆ درآخر,تغییرات ناگهانی رژیم غذایی قناریهاست Ú©Ù‡ چنین عارضهای راپدید Ù…ÛŒ آورد.

dr.jaberi


تشنج وغش

یکی از علتهای �نت در قناری کمبود برخی از املاح ها وویتامین ها می باشد.علت دیگرسردشدن ناگهانی مکان زندگی قناری است.درقناری های جنس نر,اگرمستی خیلی زیاد باشد اما عمل ج�تگیری سروقت انجام نشود ودراثرگذشت زمان قناری با اشیاءج�تگیری مینماید(�تیشیسم)که از این رو قناری مبتلا به بیماری عصبی روانی گشته ودرهنگام جابه جایی ونقل مکان غش ورعشه مشاهده می گردد.علت های دیگرغش در قناری کمبودهوای تازه( آنکسی)که در اثر نزدیک بودن ق�س قناری به سق� اتاق ویا است�اده نمودن از مواد غیر مجاز برای لانه سازی (پنبه های غیرطبیعی وابرواس�نج های مصنوعی)میباشد که قناری دردوران جوجگی مبتلا گشته است.
dr.jaberiعلت بلندشد ن و رشد غیرعادی منقاروناخن درقناری بیشتردراثرکمخونیهائی بوجودمی آید که عامل اصلی آن شپشک می باشد. ازدیگرعوامل این عارضه کثی�ی وآلودگی محیط زیست بخصوص ناخن قناری می باشد. عوامل دیگرعد م توازن بین املاح ویونهای موجوددربدن پرنده بوده وبطورکلی ازحدتعادل درآمد ن ونحوه رژیم غذائی غلط می باشد.ودرآخروجودجرب پوستی ویورش آنهابه بخش شاخی ومرده پوست منجمله ناخن ها بوده که بخش شاخی ومرده ی ناخن را ا�زایش میدهند
.


عÙ�ونت های نهÙ�ته راجدی بگیرید!ØŸ….
dr.jaberi

گاهی در قناری هابه هنگام تختمگذاری یابعد از توق� تخمگذاری ودوران کرچ
شدن وروی تخم خوابیدن گر�تگی _خشکی و
�لجی در پاویا دربال بطور ناگهانی ایجاگردیده است.چنین مسئله ای درحالیست که قناری از قبل در بدن ع�ونت داشته ودرهنگام کرچ شدن وبالا ر�تن حرارت بدن شرایط برای ع�ونت بیشتر محیا گشته است .چنین شوکی درقناری های نر هم ات�اق می ا�تد امادر قناری های ماده بعلت کرچ شدن این نوع شوک شایعتر می باشد.

dr.jaberi.11.2010


نکته:دانه های پوست کنده شده که در معرض هوا قرار می گیرند,را هیچ وقت دراختیارقناری هایتان قرار ندهید,یکی از علتهای بوجود آورنده ی یبوست و آنتریت های اختصاصی درقناری وبیماریهای گوارشی ,هما ن دانه های آلوده به قارچ است که در اثر عدم پوست ح�اظتی آسیب پذیر ومساعد برای جذب آلودگی ها گردیده است .

dr.jaberi.11.2010


کسالت یا بیماری !

گاهی در قناری ها نشانی هایی از بیماری مشاهده میشود بی آنکه اثری از میکروب ویا هرگونه نشانه ای ازعامل بیماریزا که درآزمایشگاه به چشم بخورد. گاهی اوقات دامپزشکان در امر تشخیص دچار سردرگمی می شوند .


علت:
دراثر تغییر دانه وخوراک روزانه میباشد. قناری شما در گذشته ازچه تخم کتانی وچه ارزنی است�اده میکرده است ,ارزن ریز قناری وحال از ارزن مرغ عشق,ومهمترازآن تخم کتان است که در قناری ها مصر� عمده دانه اصلی را بطورروزانه
بعهده دارد.ممکن است تخم کتان هر شهر با یکدیگردارای ت�اوتهای جزئی باشند که از این رو طعم ومزه مت�اوتی دارد که قناری دانه جدید خریداری شده را پوست کنده اما مقدار اندک آنرا میخورد , که از این رو قناری لاغر, ضعی�, کسل وبیمار بنظر می آید( اختلال درسوخت وساخت سلول ها پدید می آوردکه باعث لک بی موقع در قناری ها میگردد)ا.

dr.jaberi.11.2010


نکاتی که باید قبل ازبیماری بدان توجه نمود

نكات ريز و مهمي كه مي بايست به آنها توجه نمود
يك قناري سالم داراي چه خصوصيات بايد باشد ؟
هنگامي كه شما براي خريد از �روشگاه يا نمايشگاه اقدام مي نماييد از بين تعداد زياد قناري ها ابتدا چند عدد از آنها توجه شما را جلب مي كند . اين امر نشان دهنده ي اين است كه خودتان اولين قدم را طي نموده ايد يعني قناري ها با پر و دم صا� . پرنده اي كه توجه شما را جلب كرده است ( داراي پر و بال صا� و به اصطلاح تخت ، دم كشيده با استيل و به اصطلاح شكيل ) .
پس ابتدا قناري با پرهاي صا� و ( تو لك نباشد ) پس از آن به استيل ايستادن روي ني توجه نمائيد .
قناي اي كه هنگام �ضله انداختن دم مي زند يا اسهال و �ضله ي ابكي دارد را انتخاب ننمائيد . قدم بعدي وضعيت پاها مي باشد . پاهاي قناري سالم بسيار ظري� و صا� بوده و پولك ها پوشاننده ي روي پا همگي صا� و خوابيده و به اصطلاح شقاقي نباشد.
اطرا� مقعد و دم پرنده مي بايست تميز بوده و آثاري از �ضله روي آن نباشد. مرحله ي بعد بررسي ر�تارهاي نابهنجار است . يعني قناري داراي اضطراب و استرس نباشد . هنگامي كه به آن نزديك مي شويد با اضطراب سر خو را به چپ و راست نبرد زيرا پرنده اي كه در بينائي ضعي� بوده و يا حتي يك چشمش كور مي باشد براي تعيين �اصله ي اجسام سر خود را به طر�ين تكان مي دهد . حتي ممكن است يكي از چشم هاي قناري كور باشد و ابتدا شما را نبيند و عكس العملي نشان ندهد ولي با برگرداندن سر و ديدن شما از �اصله ي نزديك يكد�عه رم كرده و �رار كند .
مرحله ي بعدي بررسي دل دل زدن قناري است كه هنگام ن�س كشيدن پرنده با سختي بسيار عمل دم و بازدم را انجام مي دهد .
توجه داشته باشيد پس از بررسي كامل قناري حتما �ضله هاي ك� ق�س را مد نظر داشته باشيد . اسهال هاي آبكي – س�يد – زرد – كش دار و سبز و يا سبز مايل به بن�ش و قرمز ( اسهال خوني ) – بريده بريده و وجود دانه هاي ريز تكه و بريده در ميان �ضله مي تواند علامتي از علائم بيماري باشد . البته رنگ �ضله به تنهايي ملاك بر بيماري نيست چرا كه رنگ �ضله ارتباط مستقيم با تغذيه ي قناري دارد پس مي بايست علائم ديگري كه دال بر وجود بيماري مي باشد در كنار رنگ و �رم �ضله را تحت بررسي قرار داد.

s_jaberi


چگونه تشخیص, اسهال؛یاادرار,درقناری ها

در پرندگان و قناری ها ادرارومد�وع بطور همزمان انجام میشود. پس تشخیص ادراربا اسهال(مد�وع آبکی)کاریست نسبتادشوار که من بامختصرتوضیحاتم این کاررابرای شمادوستان آسان می سازم. درقناریهای سالم رنگ وحجم مد�وع جوری است که ا�راد با تجربه بخوبی تشخیص میدهند . حجم مد�وع درقناری سالم, کوچک بوده ودارای مقدار کمی آب وبه رنگ سیاه وس�ید میباشد,که دراثر خوردن هرغذابه همان رنگ در می آید. در حالت سلامت, حجم مد�وع , قناری های جنسیت ماده کمی بزرگتر ازقناری های جنسیت نر میباشد. ادرار و مد�وع قناری وقتی به تنهایی قابل رویت است ,که اختلالاتی درکارکرد دستگاه ویا اندام رخ دهد . مثلا در هنگام ترس وهیجانهای ناگهانی, قناری ادرار بدون مد�وع میگذارد که مانندآب بیرنگ میباشد,و مد�وع بدون ادرارهم دارای حجم کوچک وکم آب ویا بدون آب است که با رنگی تیره وسیاه مشهود میباشد. که این چنین �رمی دلالت بر ناهماهنگی درکارکرد سیستمی واندام های بدن درقناری میباشد . درقناری, اسهال دارای رنگ وحجم نسبتا زیادبوده که از اینرو منجربه کثی�ی مخرج میگرددودراثرتکرار, مخرج قناری متورم (قرمز,بادکرده وکمی هم داغ) میشود , وهمچنین باعث د�ع مواد الکترولیت ومینرال ها و آب وبرخی مواد مورد نیاز بدن گردیده , که از اینرو,دچار ضع� وسستی وکاهش حرارت بد ن شده. که قناری تمایل به منبع گرمازا از خود نشان میدهد .

dr:jaberi09/2010


جدول بیماریهای قناری بطورمختصر

پرآب شدن و قی کردن چشمها درقناری

در نتیجه نگهداری غلط پدید می آید. جریان هوا، دود و پاشیده شدن آب یا مواد شیمیایی دیگر به پرنده، از سایر علل بروز این بیماری است.
است�اده از آب بور یا چای بابونه. در صورت کم نشدن مایع چشم و ادامه بیماری باید به دامپزشکی مراجعه شود، زیرا که احتمال چرکی شدن بیماری وجود داشته و است�اده از آنتی بیوتیک الزامی است ودرصورت نیاز بادامپزشک مشورت نماید


شکستگیها وزخمهای جلدی درقناری

نظیر شکستگی پا و بالها، جراحات بدن و سر و غیره معمولا ناشی از خوردن شدیدد به مانع (به هنگام پرواز) و یا گیر کردن بین میله ها و شاخه درختان و نظایر آنها می باشد. علائم شکستگی در آن است که پرنده قسمت شکسته بدنش را آویزان ساخته و یا از آن است�اده نمی نماید. جراحات سر و بدن در نتیجه بروز خون بخوبی قابل تشخیص هستند.
بهتر آن است که برای مداوای شکستگی به دامپزشک مراجعه کرد. خونریزی ناشی از زخم را می توان با است�اده از پنبه کلرید آهن متوق� ساخت. برای این منظور پنبه را مدتی بر روی زخم قرار دهید. از آن پس زخم به خودی خود مداوا می شودد. در صورت لزوم بهتراست ازمحلول 10%پوویدوایوداین(بتادین) یامصر� نمودن از محلول گلیسرین یده مناسب میباشد.در خونریزی شدید حتما به دامپزشک مراجعه شود.


اسهال در قناری

اسهال بیماری رایج قناری بوده Ùˆ خصوصا در اثرمیکروبهاپدید Ù…ÛŒ آیدکه این گونه اسهال را میروبی مینامند.دیگردراثرزیاد مصرÙ� نمودن برخی از غذاها ماننده سÙ�یده تخم مرغ وکاهو پدید Ù…ÛŒ آید …… اسهال Ù…ÛŒ تواند ناشی از چرک روده Ú©Ù‡ بیماری خطردناکی است، باشد. این اسهال Ú©Ù‡ کوکسیدیوزه نامیده Ù…ÛŒ شود، تنها با دارو قابل معالجه است. با ارائه مدÙ�وع قناری بیمار به دامپزشک ,بیماری Ùˆ مداوای آن بهتر عملی Ù…ÛŒ گرد.
استÙ�اده از گرما، (نور خورشید) لامپ مادون قرمز، چای Ùˆ ذغال پرندگان. در صورت عدم بهبود قناری، کاربرد آنتی بیوتیک در آبی Ú©Ù‡ قبلا جوشانده شده همراه ویتامین ب الزامی است. آنتی بیوتیکهای کارساز عبارتند از ترامایسین، آیرومایسین، کوردینال،Ù�ورازولیدون,Ùˆ….. واستÙ�اده از کايولین وپکتین Ú©Ù‡ بصورت پودری عرضه میگرددبطریقی Ú©Ù‡ روی آن نوشته شده است البته 10%رقیقتر شده مصرÙ� نمود….البته در اسهالهای جزيی میتوان ازغذاها ومیوههایی Ú©Ù‡ دارای مقادیری پکتین هستند دراختیارقناری قرارداده شود ….توجه!هیچگاه برای بند آوردن اسهال از تخم خلÙ�Ù‡ برای قناریها استÙ�اده نشود..


سرما خوردگی

سرماخوردگی معمولا ناشی از جریان هوای سردپدید می آید. مکان زندگی قناری نیز باید دارای قسمتی مح�وظ باشد. سرماخوردگی ممکن است منتهی به چرک ریه شود. علائم سرماخوردگی ها عبارتند از: سر�ه و عطسه، تن�س شدید، جاری شدن مایع بینی و چشمان مات.
گرما، با است�اده از نور مادون قرمز، آب نوشیدنی گرم توام با آنتی بیوتیک.وپودربی.او.اچB.O.H powder


چاقی یا کاهش متابولیسم در قناری

در نتیجه خوراک پر کالری و عدم تحرک کا�ی وهمینطور کاهش سوخت وسازبدن دربرابرچربیها پدید می آید.قناریهای چاق تحرک کمی داشته، پرریزانشان دچار اختلال شده و اکثرا آماده برای واگیری امراض مختل� هستند.
تحرک زیاد، حداقل داخل اطاق و یا آنکه به پاسیو یا ق�س بزرگ منتقل گردند. از خوراک پر کالری پرهیز شود، اما به قناری گرسنگی ندهید، تغذیه با تنها ارزن و تخم کتان برای رژیم یک ه�ته ای مناسب است درصورت لزوم است�اده نمودن ازلیموی تازه بمیزان دو یاسه قطره دریکصد سی سی آب حل نموده دره�ته دوبار مناسب بیباشد.ازقطره لاغری آویزانول است�اده شود.درصورت عدم درمان وطولانی مدت زمان چاقی وهمچنین اختلال درسوخت وساز چربیها , حتما با دامپزشک مشورت نمایید.


شقاق وآ هکی شدن پای قناری

ظهور پینه پا و انگشتان و ایستادن �لس ها که توسط میکروب ,شپشک(میلبه),وکمبود برخی ازویتامینها بخصوص ویتا مین ا� پدید می آید. این عارضه موجب خارش دائمی و مزاحمت برای پرنده است.
مالیدن پماد مخصوص شقاق با نامهای درموسن شماره دو وسه واست�اده نمودن از کپسول روغن تخم کتان بانام تجاری �لکسید که غنی است ازویتامن ا� بمنظورچرب نمودن موضع کپسول رابا سوزن استریل سوراخ نمایید


بیماری آبله قناری

از جمله خطرناکترین بیماریها به هنگام پرورش قناری است. این بیماری ویروسی توسط پرندگان تازه خریداری شده به سایرین منتقل و به سرعت توسعه می یابد. از علائم شاخص آن ظهور لکه های زرد – س�یدی روی سر و سینه پرنده و تنگی ن�س شدید است.
�ورا پرنده بیمار را از سایرین جدا نموده و کل ق�س را شستشو و ضد ع�ونی نمایید. شانس مداوای این بیماری بسیار ضعی� است. اما برای جلوگیری از آن می توان از واکسن مخصوص است�اده کرد.


گر�تگی مجرای تخمگذاری درماده قناری

علل این بیماری معمولا Ù�قدان پوست سخت تخم یا بزرگ بودن تخم ازحد نرمال البته در ماده قناریهای جوان ,دیگر علت دراثر سرد وخشک بودن مکان زندگی ودیگردراثرعصبی شدن وکاهش رÙ�لاکس در هنگام تخمگذاری Ùˆ همچنین چاقی زیاد Ùˆ…… است. قناری ماده با پرهای Ù¾Ù� کرده Ùˆ بدون تحرک روی زمین نشسته Ùˆ مخرجش قرمز Ùˆ ملتهب Ù…ÛŒ باشد.
تنها در صورت تشخیص به موقع، مداوای آن امکان پذیر است. پرنده را گرم نگاه داشته و روغن (کرچک) به مخرجش مالیده و سعی نمایید قطره روغنی داخل مخرج نمایید. اشخاص مبتدی بهتر است از ماساژ با احتیاط خودداری نمایند. ارائه ویتامین ها و تغذیه مناسب , گرما وبخارآب به اندازه ,اغلب موجب عدم پیدایش گر�تگی مجرای تخم گذاری می گردد

.


میلبه یا همان شپشک قناری

این حشرات موذی اغلب توسط پرندگان تازه خریداری شده و یا در پاسیوها توسط پرندگان آزاد به سایر پرنده گان ازخانواده قناری و�نچ سرایت می نماید. پرندگان حامل این کنه ها، نا آرام بوده و با تندی خاصی به تمیز ساختن خود پرداخته و ضعی� می گردند.
است�اده ازسمهای مناسب که آسیبی به قناریها وارد نسازد. . قناری را به ق�سی �اقد میلبه منتقل ساخته و ق�س یا پاسیو مربوطه را شستشو و ضد ع�ونی کنید. ق�س و پاسیو مربوطه را چند روز به حال خود گذارده و سپس از آن است�اده نمایید


اختلالات در پرریزان قناری

اختلالات پرریزان اغلب ناشی از تغذیه غلط است. پرریزان پرنده به مدت طبیعی 4 تا 8 ه�ته به طول نیانجامیده، بلکه ماهها ادامه دارد. آخر کار نیز ممکن است کاملا عملی نگردد. پرهای نو جلای کا�ی نداشته و شکننده اند. آنان به راحتی می ریزند.قناری نیز از خواندن ممانعتت می کند.
است�اده از مولتی ویتامین در آب آشامیدنی، تغذیه با آهک پرنده، است�اده از مواد کمک پرریزان ارائه سبزی تازه، استحمام روزانه و است�ادده از نور مادون قرمز برای درمان و جلوگیری این بیماری موثزند.

یبوست
قناری ها به ندرت دچار یبوست می شوند. علل یبوست تغذیه خوراک سخت و با هضم دشوارومصر� نمودن غذا های مانده و یکجانبه می باشد. علائم بیماری شبیه گر�تگی مجرای تخم گذاری می باشد. از آن جمله می توان پ� کردن، بی ت�اوتی و زور زدن را نام برد.
چکاندن یک قطره روغن کرچک دردهان پرنده با قطره چکان، مالیدن روغن به مخرج پرنده، ارائه سبزی و میوه جات خصوصا برگ های کوچک وتازه کاهوودیگری سیب کارسازند.


ضدع�ونی نمودن

ضد ع�وني كردن ق�س و پاسيو و تجهيزات آن ها به منظور جلوگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير دار خصوصا به هنگام پرورش به كرات صورت مي يابد . در پاسيو هاي آ�تاب گير ، نور خورشيد بهترين عامل طبيعي نظا�ت و ضد ع�وني است . قناري ها پرندگاني هستند كه در طبيعت روي درختان زندگي كرده و لذا هيچ گاه با مد�وع خود در تماس نيستند. ارتباط پرنده با مد�وعش در نگهداري خانگي و در نتيجه تماس با پارازيت هاي مربوطه غير قابل اجتناب مي باشد . نور ماوراي قرمز خورشيد موجب مرگ اكثر پارازيت ها و باكتري ها است . همانگونه كه گرما و خشك بودن كاري درست است ، از رطوبت و خيسي ك� ق�س بايد پرهيز شود .
به منظور ضد ع�وني كردن ق�س مي توان از يك سري مواد موثر است�اده كرد . ساده ترين آن است�اده از آب جوشي است كه به ازاي هر ليتر آن 20 گرم سودا ( كربنات دو سود ) در آن حل شده است . ق�س ها را مي توان با آب جوش محتوي سودا و يا زاگروتان ( ؟؟؟ ) ضد ع�وني نمود . پاسيو ها را مي توان با آب جوش تحت �شار ( همانند شستشوي اتو مبيل ) محتوي سودا ضد ع�وني كرد . رنگ س�يد ديوار داخل منزل و تجديد آن براي محل اقامت قناري ها به منزله ي ضد ع�وني است . براي مبارزه با كنه و ميلبه و ساير حشرات موذي بايد از اسپري مناسب ضد حشرات است�اده كرد . قبل از ضد ع�وني كردن بايد لانه ها ، ميله ها و ظرو� خوراك و آب را خارج ساخت . برخي مواد ضد ع�وني را مي توان توسط قلم مو به ق�س ماليده و يا توسط تلمبه آب گياهان به ق�س پاشيد . به هنگام است�اده از اين مواد بهتر است با دستمالي جلوي دهان و بيني خود را بپوشانيد .
بهترين وسيله براي تميز ساختن محل اقامت پرنده ، جاروي برقي مي باشد . تميز سازي اساسي و اصولي كل اقامت پرنده بسيار حياتي است .


راهكارهاي جديد درمورد بهداشت ودرمان قناری :براي پيشگيري ازامراض در پرندگان بايد
روزانه ازغذاهاي مملور ازاسيد آمينه است�اده نموده همينطور ازويتا مينها ودرديگر املاحهاي موردنياز براي هر پرنده تحقيقات نشان مي دهد كه كمبود ويتامين D 3 درپرندگان موجب كجي وبدشكلي استخوانها بخصوص جناق سينه شده وكمبود اسيد آمينه باعث كاهش رشد و پايين ر�تن استقامت بدن در برابر بيماريها مي شود
كمبود املاح نيز مي تواند موجب بد شكلي وآهكي شدن منقار، ناخنها گردد.
بنابراين بطور روزانه مي بايست از سبزيجات تازه مجاز براي هر پرنده است�اده نمود. مثلاً براي قناري مي توان از سبزيجاتي نظير گشنيز، جع�ري شاهي ، كاهو برگ تربچه و كاسني) و ميوه جاتي مانند مانند سيب و هويج و مكملي مانند تخم مرغ آب پز شده است�اده نمود ناگ�ته نماند ك� دريا نيز بسيار م�يد است. همچنين امروزه مكمل ها و داروهاي بسيار م�يدي در بازار وجود دارد كه مي توان پس از مشورت با دامپزشك يا پرورش دهندگان حر�ه اي و با تجربه از آنها است�اده نمود. تميز نمودن مكان زندگي يكي ديگر از اركان بهداشت مي باشد. روزانه نور مناسب يا بهتر است روزي 15 الي 30 دقيقه ق�س ها را در آ�تاب كم رنگ يا نيمه آ�تاب و نيمه سايه قرار داده شود.
در مواقع شيوع بيماري، پرندگان بيمارر ا از سالم جدا نموده و ق�سها را بعد از تخليه با محلول آب الكل طبي اسپري نمائيد و پس از خشك شدن ق�س ها قناری را در ق�سهاي ضدع�وني شده قراردهيد.
dr:jaberi09/2010


ضد ع�ونی كردن مکان زندگی قناری ها

ضد ع�وني كردن ق�س و پاسيو و تجهيزات آن ها به منظور جلوگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير دار خصوصا به هنگام پرورشبه كرات ضورت مي يابد . در پاسيو هاي آ�تاب گير ، نور خورشيد بهترين عامل طبيعي نظا�ت و ضد ع�وني است . قناري ها پرندگاني هستند كه در طبيعت روي درختان زندگي كرده و لذا هيچ گاه با مد�وع خود در تماس نيستند. ارتباط پرنده با مد�وعش در نگهداري خانگي و در نتيجه تماس با پارازيت هاي مربوطه غير قابل اجتناب مي باشد . نور ماوراي قرمز خورشيد موجب مرگ اكثر پارازيت ها و باكتري ها است . همانگونه كه گرما و خشك بودن كاري درست است ، از رطوبت و خيسي ك� ق�س بايد پرهيز شود .
به منظور ضد ع�وني كردن ق�س مي توان از يك سري مواد موثر است�اده كرد . ساده ترين آن است�اده از آب جوشي است كه به ازاي هر ليتر آن 20 گرم سودا ( كربنات دو سود ) در آن حل شده است . ق�س ها را مي توان با آب جوش محتوي سودا و يا زاگروتان ( ؟؟؟ ) ضد ع�وني نمود . پاسيو ها را مي توان با آب جوش تحت �شار ( همانند شستشوي اتو مبيل ) محتوي سودا ضد ع�وني كرد . رنگ س�يد ديوار داخل منزل و تجديد آن براي محل اقامت قناري ها به منزله ي ضد ع�وني است . براي مبارزه با كنه و ميلبه و ساير حشرات موذي بايد از اسپري مناسب ضد حشرات است�اده كرد . قبل از ضد ع�وني كردن بايد لانه ها ، ميله ها و ظرو� خوراك و آب را خارج ساخت . برخي مواد ضد ع�وني را مي توان توسط قلم مو به ق�س ماليده و يا توسط تلمبه آب گياهان به ق�س پاشيد . به هنگام است�اده از اين مواد بهتر است با دستمالي جلوي دهان و بيني خود را بپوشانيد .
بهترين وسيله براي تميز ساختن محل اقامت پرنده ، جاروي برقي مي باشد . تميز سازي اساسي و اصولي كل اقامت پرنده بسيار حياتي است .


Article source: http://canarycity.com/namebimari.asp

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون- جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش پرورش کرم ابریشم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

آموزش پرورش کرم ابریشم

پرورش قارچ خوراکی در منزل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید بسته کامل آموزش پرورش کرم ابریشم - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه پرورش قارچ خوراکی در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش میگو - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش و تولید فلفل سبز و گوجه گلخانه ای - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش کامل تمرینات و حرکات پرورش اندام و بدنسازی DVD - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

خرید آموزش پرورش میگو/اورجینال

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت فلفل گلخانه ای

آموزش پرورش اندام و بدنسازی
کلیه حرکات و تمرین ها
DVD

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش میگو - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش و تولید فلفل سبز و گوجه گلخانه ای - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات و حرکات پرورش اندام و بدنسازی DVD - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و کامل - اورجینال

راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی

پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر

مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی)

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش بوقلمون گوشتی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای کامل پرورش کبک بصورت مالتی مدیا و کاربردی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید پرورش آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزشی پرورش زنبور عسل( یکی از مشاغل پرسود در عرصه کشاورزی) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارج به زبان فارسی +پرورش ماهی +صدها طرح توجیهی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان

همراه با گارانتی

اصول و مراحل کاشت، داشت و برداشت گوجه گلخانه ای

پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

     
25,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولیدقارچ به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارج به زبان فارسی +پرورش ماهی +صدها طرح توجیهی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش گوجه گلخانه ای )+جایزه خریداران (آموزش پرورش قارچ) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش قارچ در منزل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین راهنمای پرورش پرندگان(مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ) در کشور - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی سی دی آموزشی پرورش زنبور عسل - جدید و دارای گارانتی
     

فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ با کیفیت عالی

بسته راهنمای کامل پرورش طیور
گام به گام بصورت کاربردی

آموزش ویدیویی و تصویری به همراه جزوات آموزشی

کاملترین cdآموزشی پرورش زنبور عسل

     
25,000 تومان خرید فیلم آموزشی پرورش مدرنیزه مرغ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید کاملترین راهنمای پرورش پرندگان(مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ) در کشور - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ به همراه آموزش آشپزی با قارچ/اورجینال 9 سی دی - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید سی دی آموزشی پرورش زنبور عسل - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل و فارسی پرورش خرما - جدید و دارای گارانتی آموزش کامل پرورش بلدرچین - جدید و دارای گارانتی آموزش کامل پرورش سیب زمینی- جدید و دارای گارانتی مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران - جدید و دارای گارانتی
     

نحوه کاشت، نگهداری و حفاظت از نخل خرما(اصول کامل باغبانی)

**آموزش پرورش بلدرچین**

آموزش کاشت - داشت - برداشت سیب زمینی

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران، برداشت ، بسته بندی و ...

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل و فارسی پرورش خرما - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش بلدرچین - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش سیب زمینی- جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل فارسی پرورش زعفران و کشت کاشت و بسته بندی زعفران - جدید و دارای گارانتی پکیج کامل پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی - جدید و دارای گارانتی اصول مدیریت صنعتی پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی سی دی آموزشی پرورش گاو گوشتی - جدید و دارای گارانتی
     

کامل ترین و جدیدترین مجموعه آموزشی کشت و برداشت و بسته بندی زعفران

پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی
به زبان فارسی

فیلم آموزشی مدیریت گاوداری صنعتی

با استفاده از این بسته شما دیگر نیازی به داشتن تجربه قبلی برای پرورش ندارید

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل فارسی پرورش زعفران و کشت کاشت و بسته بندی زعفران - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید پکیج کامل پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید اصول مدیریت صنعتی پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید سی دی آموزشی پرورش گاو گوشتی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا - جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری پرورش گوسفند - جدید و دارای گارانتی طرح پرورشی اردک مادر با تمام جزئیات واخذ وام بانکی - جدید و دارای گارانتی
     

کاملترین مجموعه آموزشی گاو شیری

آموزش در قالب سی دی و کتاب آموزشی

مهارتی نوین و درامد زا
مناسب برای اخذ مجوزهای لازم از مراجع و اخذ وام بانکی

با استفاده از این بسته شما دیگر نیازی به داشتن تجربه قبلی برای پرورش ندارید

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

     
25,000 تومان خرید آموزش کامل پرورش گاو شیری - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش گوسفند - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید طرح پرورشی اردک مادر با تمام جزئیات واخذ وام بانکی - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال آموزش پرورش مرغ تخمگذار - جدید و دارای گارانتی آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی
     

آموزش کاشت و پرورش سیب و انار

آموزش پرورش مرغ تخمگذار - به زبان فارسی

به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته

آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان

     
25,000 تومان خرید آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید آموزش پرورش مرغ تخمگذار - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید آموزش مراحل مختلف پرورش و تولید به شکلی کامل و آسان - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا - جدید و دارای گارانتی پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی
     

به زبان فارسی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

همراه با گارانتی

     
18,000 تومان خرید راهنمای طرح های کشاورزی ( طرح توجیهی زراعت کوچک و طر ح خود اشتغالی پرورش قارچ ) - جدید و دارای گارانتی 17,000 تومان خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا - جدید و دارای گارانتی 20,000 تومان خرید پرورش قارچ دکمه‌ای و صدفی و کسب درآمد/ لیبل دار اصل - جدید و دارای گارانتی 17,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی به زبان فارسی - جدید و دارای گارانتی
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code