انواع بیماری های قناری

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 06 اکتبر 2017

انواع بیماری های قناری

  پیشگیری از بیماری ها, Ùˆ شناخت بیماری های قناری


بروزجوشهای نا گهانی دراطرا� صورت ومنقارقناری

بی آنکه قناری علامتی از بیماری داشته باشد,نمایان وظاهرشدن جوشهایی برنگ خودپوست دراطرا� منقارو یا درکنار و داخل دهان
قناری. ازنظر بالینی سالم بوده وهیچ نشانه ای ازبیماری مشاهده نمیشود, روند بیماری کم بوده وقابل انتقال نمی باشد .
ممکن است در یک گله ازقناری ها �قط یک یا تعداد اندکی دچارچنین حالتی شده باشند
علت:سرعت ناگهانی درسوخت وسازسلول که بطور عمده دراثرخوردن سیب ز یاد و آبدار پدیدمی آید.

dr.jaberi


ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری

—- دراثراختلالات ووضعیت Ù�یزیولوژیک پدیدآمده. بطوریکه دقت لازم وکاÙ�ÛŒ به عوامل موثر درمتابولیسم نشده مانند: آب_هوا_غلظت Ùˆ رقت خون Ùˆ……. علت دیگر ریزش پردرناحیه سروگردن( Ú©Ú†Ù„ÛŒ وگری) وجودمایت Ú©Ù‡ درزبان آلمانی میلبه خوانده میشود. وازخون بدن قناری تغذیه Ù…ÛŒ نماید. Ùˆ درآخر,تغییرات ناگهانی رژیم غذایی قناریهاست Ú©Ù‡ چنین عارضهای راپدید Ù…ÛŒ آورد.

dr.jaberi


تشنج وغش

یکی از علتهای �نت در قناری کمبود برخی از املاح ها وویتامین ها می باشد.علت دیگرسردشدن ناگهانی مکان زندگی قناری است.درقناری های جنس نر,اگرمستی خیلی زیاد باشد اما عمل ج�تگیری سروقت انجام نشود ودراثرگذشت زمان قناری با اشیاءج�تگیری مینماید(�تیشیسم)که از این رو قناری مبتلا به بیماری عصبی روانی گشته ودرهنگام جابه جایی ونقل مکان غش ورعشه مشاهده می گردد.علت های دیگرغش در قناری کمبودهوای تازه( آنکسی)که در اثر نزدیک بودن ق�س قناری به سق� اتاق ویا است�اده نمودن از مواد غیر مجاز برای لانه سازی (پنبه های غیرطبیعی وابرواس�نج های مصنوعی)میباشد که قناری دردوران جوجگی مبتلا گشته است.
dr.jaberiعلت بلندشد ن و رشد غیرعادی منقاروناخن درقناری بیشتردراثرکمخونیهائی بوجودمی آید که عامل اصلی آن شپشک می باشد. ازدیگرعوامل این عارضه کثی�ی وآلودگی محیط زیست بخصوص ناخن قناری می باشد. عوامل دیگرعد م توازن بین املاح ویونهای موجوددربدن پرنده بوده وبطورکلی ازحدتعادل درآمد ن ونحوه رژیم غذائی غلط می باشد.ودرآخروجودجرب پوستی ویورش آنهابه بخش شاخی ومرده پوست منجمله ناخن ها بوده که بخش شاخی ومرده ی ناخن را ا�زایش میدهند
.


عÙ�ونت های نهÙ�ته راجدی بگیرید!ØŸ….
dr.jaberi

گاهی در قناری هابه هنگام تختمگذاری یابعد از توق� تخمگذاری ودوران کرچ
شدن وروی تخم خوابیدن گر�تگی _خشکی و
�لجی در پاویا دربال بطور ناگهانی ایجاگردیده است.چنین مسئله ای درحالیست که قناری از قبل در بدن ع�ونت داشته ودرهنگام کرچ شدن وبالا ر�تن حرارت بدن شرایط برای ع�ونت بیشتر محیا گشته است .چنین شوکی درقناری های نر هم ات�اق می ا�تد امادر قناری های ماده بعلت کرچ شدن این نوع شوک شایعتر می باشد.

dr.jaberi.11.2010


نکته:دانه های پوست کنده شده که در معرض هوا قرار می گیرند,را هیچ وقت دراختیارقناری هایتان قرار ندهید,یکی از علتهای بوجود آورنده ی یبوست و آنتریت های اختصاصی درقناری وبیماریهای گوارشی ,هما ن دانه های آلوده به قارچ است که در اثر عدم پوست ح�اظتی آسیب پذیر ومساعد برای جذب آلودگی ها گردیده است .

dr.jaberi.11.2010


کسالت یا بیماری !

گاهی در قناری ها نشانی هایی از بیماری مشاهده میشود بی آنکه اثری از میکروب ویا هرگونه نشانه ای ازعامل بیماریزا که درآزمایشگاه به چشم بخورد. گاهی اوقات دامپزشکان در امر تشخیص دچار سردرگمی می شوند .


علت:
دراثر تغییر دانه وخوراک روزانه میباشد. قناری شما در گذشته ازچه تخم کتانی وچه ارزنی است�اده میکرده است ,ارزن ریز قناری وحال از ارزن مرغ عشق,ومهمترازآن تخم کتان است که در قناری ها مصر� عمده دانه اصلی را بطورروزانه
بعهده دارد.ممکن است تخم کتان هر شهر با یکدیگردارای ت�اوتهای جزئی باشند که از این رو طعم ومزه مت�اوتی دارد که قناری دانه جدید خریداری شده را پوست کنده اما مقدار اندک آنرا میخورد , که از این رو قناری لاغر, ضعی�, کسل وبیمار بنظر می آید( اختلال درسوخت وساخت سلول ها پدید می آوردکه باعث لک بی موقع در قناری ها میگردد)ا.

dr.jaberi.11.2010


نکاتی که باید قبل ازبیماری بدان توجه نمود

نكات ريز و مهمي كه مي بايست به آنها توجه نمود
يك قناري سالم داراي چه خصوصيات بايد باشد ؟
هنگامي كه شما براي خريد از �روشگاه يا نمايشگاه اقدام مي نماييد از بين تعداد زياد قناري ها ابتدا چند عدد از آنها توجه شما را جلب مي كند . اين امر نشان دهنده ي اين است كه خودتان اولين قدم را طي نموده ايد يعني قناري ها با پر و دم صا� . پرنده اي كه توجه شما را جلب كرده است ( داراي پر و بال صا� و به اصطلاح تخت ، دم كشيده با استيل و به اصطلاح شكيل ) .
پس ابتدا قناري با پرهاي صا� و ( تو لك نباشد ) پس از آن به استيل ايستادن روي ني توجه نمائيد .
قناي اي كه هنگام �ضله انداختن دم مي زند يا اسهال و �ضله ي ابكي دارد را انتخاب ننمائيد . قدم بعدي وضعيت پاها مي باشد . پاهاي قناري سالم بسيار ظري� و صا� بوده و پولك ها پوشاننده ي روي پا همگي صا� و خوابيده و به اصطلاح شقاقي نباشد.
اطرا� مقعد و دم پرنده مي بايست تميز بوده و آثاري از �ضله روي آن نباشد. مرحله ي بعد بررسي ر�تارهاي نابهنجار است . يعني قناري داراي اضطراب و استرس نباشد . هنگامي كه به آن نزديك مي شويد با اضطراب سر خو را به چپ و راست نبرد زيرا پرنده اي كه در بينائي ضعي� بوده و يا حتي يك چشمش كور مي باشد براي تعيين �اصله ي اجسام سر خود را به طر�ين تكان مي دهد . حتي ممكن است يكي از چشم هاي قناري كور باشد و ابتدا شما را نبيند و عكس العملي نشان ندهد ولي با برگرداندن سر و ديدن شما از �اصله ي نزديك يكد�عه رم كرده و �رار كند .
مرحله ي بعدي بررسي دل دل زدن قناري است كه هنگام ن�س كشيدن پرنده با سختي بسيار عمل دم و بازدم را انجام مي دهد .
توجه داشته باشيد پس از بررسي كامل قناري حتما �ضله هاي ك� ق�س را مد نظر داشته باشيد . اسهال هاي آبكي – س�يد – زرد – كش دار و سبز و يا سبز مايل به بن�ش و قرمز ( اسهال خوني ) – بريده بريده و وجود دانه هاي ريز تكه و بريده در ميان �ضله مي تواند علامتي از علائم بيماري باشد . البته رنگ �ضله به تنهايي ملاك بر بيماري نيست چرا كه رنگ �ضله ارتباط مستقيم با تغذيه ي قناري دارد پس مي بايست علائم ديگري كه دال بر وجود بيماري مي باشد در كنار رنگ و �رم �ضله را تحت بررسي قرار داد.

s_jaberi


چگونه تشخیص, اسهال؛یاادرار,درقناری ها

در پرندگان و قناری ها ادرارومد�وع بطور همزمان انجام میشود. پس تشخیص ادراربا اسهال(مد�وع آبکی)کاریست نسبتادشوار که من بامختصرتوضیحاتم این کاررابرای شمادوستان آسان می سازم. درقناریهای سالم رنگ وحجم مد�وع جوری است که ا�راد با تجربه بخوبی تشخیص میدهند . حجم مد�وع درقناری سالم, کوچک بوده ودارای مقدار کمی آب وبه رنگ سیاه وس�ید میباشد,که دراثر خوردن هرغذابه همان رنگ در می آید. در حالت سلامت, حجم مد�وع , قناری های جنسیت ماده کمی بزرگتر ازقناری های جنسیت نر میباشد. ادرار و مد�وع قناری وقتی به تنهایی قابل رویت است ,که اختلالاتی درکارکرد دستگاه ویا اندام رخ دهد . مثلا در هنگام ترس وهیجانهای ناگهانی, قناری ادرار بدون مد�وع میگذارد که مانندآب بیرنگ میباشد,و مد�وع بدون ادرارهم دارای حجم کوچک وکم آب ویا بدون آب است که با رنگی تیره وسیاه مشهود میباشد. که این چنین �رمی دلالت بر ناهماهنگی درکارکرد سیستمی واندام های بدن درقناری میباشد . درقناری, اسهال دارای رنگ وحجم نسبتا زیادبوده که از اینرو منجربه کثی�ی مخرج میگرددودراثرتکرار, مخرج قناری متورم (قرمز,بادکرده وکمی هم داغ) میشود , وهمچنین باعث د�ع مواد الکترولیت ومینرال ها و آب وبرخی مواد مورد نیاز بدن گردیده , که از اینرو,دچار ضع� وسستی وکاهش حرارت بد ن شده. که قناری تمایل به منبع گرمازا از خود نشان میدهد .

dr:jaberi09/2010


جدول بیماریهای قناری بطورمختصر

پرآب شدن و قی کردن چشمها درقناری

در نتیجه نگهداری غلط پدید می آید. جریان هوا، دود و پاشیده شدن آب یا مواد شیمیایی دیگر به پرنده، از سایر علل بروز این بیماری است.
است�اده از آب بور یا چای بابونه. در صورت کم نشدن مایع چشم و ادامه بیماری باید به دامپزشکی مراجعه شود، زیرا که احتمال چرکی شدن بیماری وجود داشته و است�اده از آنتی بیوتیک الزامی است ودرصورت نیاز بادامپزشک مشورت نماید


شکستگیها وزخمهای جلدی درقناری

نظیر شکستگی پا و بالها، جراحات بدن و سر و غیره معمولا ناشی از خوردن شدیدد به مانع (به هنگام پرواز) و یا گیر کردن بین میله ها و شاخه درختان و نظایر آنها می باشد. علائم شکستگی در آن است که پرنده قسمت شکسته بدنش را آویزان ساخته و یا از آن است�اده نمی نماید. جراحات سر و بدن در نتیجه بروز خون بخوبی قابل تشخیص هستند.
بهتر آن است که برای مداوای شکستگی به دامپزشک مراجعه کرد. خونریزی ناشی از زخم را می توان با است�اده از پنبه کلرید آهن متوق� ساخت. برای این منظور پنبه را مدتی بر روی زخم قرار دهید. از آن پس زخم به خودی خود مداوا می شودد. در صورت لزوم بهتراست ازمحلول 10%پوویدوایوداین(بتادین) یامصر� نمودن از محلول گلیسرین یده مناسب میباشد.در خونریزی شدید حتما به دامپزشک مراجعه شود.


اسهال در قناری

اسهال بیماری رایج قناری بوده Ùˆ خصوصا در اثرمیکروبهاپدید Ù…ÛŒ آیدکه این گونه اسهال را میروبی مینامند.دیگردراثرزیاد مصرÙ� نمودن برخی از غذاها ماننده سÙ�یده تخم مرغ وکاهو پدید Ù…ÛŒ آید …… اسهال Ù…ÛŒ تواند ناشی از چرک روده Ú©Ù‡ بیماری خطردناکی است، باشد. این اسهال Ú©Ù‡ کوکسیدیوزه نامیده Ù…ÛŒ شود، تنها با دارو قابل معالجه است. با ارائه مدÙ�وع قناری بیمار به دامپزشک ,بیماری Ùˆ مداوای آن بهتر عملی Ù…ÛŒ گرد.
استÙ�اده از گرما، (نور خورشید) لامپ مادون قرمز، چای Ùˆ ذغال پرندگان. در صورت عدم بهبود قناری، کاربرد آنتی بیوتیک در آبی Ú©Ù‡ قبلا جوشانده شده همراه ویتامین ب الزامی است. آنتی بیوتیکهای کارساز عبارتند از ترامایسین، آیرومایسین، کوردینال،Ù�ورازولیدون,Ùˆ….. واستÙ�اده از کايولین وپکتین Ú©Ù‡ بصورت پودری عرضه میگرددبطریقی Ú©Ù‡ روی آن نوشته شده است البته 10%رقیقتر شده مصرÙ� نمود….البته در اسهالهای جزيی میتوان ازغذاها ومیوههایی Ú©Ù‡ دارای مقادیری پکتین هستند دراختیارقناری قرارداده شود ….توجه!هیچگاه برای بند آوردن اسهال از تخم خلÙ�Ù‡ برای قناریها استÙ�اده نشود..


سرما خوردگی

سرماخوردگی معمولا ناشی از جریان هوای سردپدید می آید. مکان زندگی قناری نیز باید دارای قسمتی مح�وظ باشد. سرماخوردگی ممکن است منتهی به چرک ریه شود. علائم سرماخوردگی ها عبارتند از: سر�ه و عطسه، تن�س شدید، جاری شدن مایع بینی و چشمان مات.
گرما، با است�اده از نور مادون قرمز، آب نوشیدنی گرم توام با آنتی بیوتیک.وپودربی.او.اچB.O.H powder


چاقی یا کاهش متابولیسم در قناری

در نتیجه خوراک پر کالری و عدم تحرک کا�ی وهمینطور کاهش سوخت وسازبدن دربرابرچربیها پدید می آید.قناریهای چاق تحرک کمی داشته، پرریزانشان دچار اختلال شده و اکثرا آماده برای واگیری امراض مختل� هستند.
تحرک زیاد، حداقل داخل اطاق و یا آنکه به پاسیو یا ق�س بزرگ منتقل گردند. از خوراک پر کالری پرهیز شود، اما به قناری گرسنگی ندهید، تغذیه با تنها ارزن و تخم کتان برای رژیم یک ه�ته ای مناسب است درصورت لزوم است�اده نمودن ازلیموی تازه بمیزان دو یاسه قطره دریکصد سی سی آب حل نموده دره�ته دوبار مناسب بیباشد.ازقطره لاغری آویزانول است�اده شود.درصورت عدم درمان وطولانی مدت زمان چاقی وهمچنین اختلال درسوخت وساز چربیها , حتما با دامپزشک مشورت نمایید.


شقاق وآ هکی شدن پای قناری

ظهور پینه پا و انگشتان و ایستادن �لس ها که توسط میکروب ,شپشک(میلبه),وکمبود برخی ازویتامینها بخصوص ویتا مین ا� پدید می آید. این عارضه موجب خارش دائمی و مزاحمت برای پرنده است.
مالیدن پماد مخصوص شقاق با نامهای درموسن شماره دو وسه واست�اده نمودن از کپسول روغن تخم کتان بانام تجاری �لکسید که غنی است ازویتامن ا� بمنظورچرب نمودن موضع کپسول رابا سوزن استریل سوراخ نمایید


بیماری آبله قناری

از جمله خطرناکترین بیماریها به هنگام پرورش قناری است. این بیماری ویروسی توسط پرندگان تازه خریداری شده به سایرین منتقل و به سرعت توسعه می یابد. از علائم شاخص آن ظهور لکه های زرد – س�یدی روی سر و سینه پرنده و تنگی ن�س شدید است.
�ورا پرنده بیمار را از سایرین جدا نموده و کل ق�س را شستشو و ضد ع�ونی نمایید. شانس مداوای این بیماری بسیار ضعی� است. اما برای جلوگیری از آن می توان از واکسن مخصوص است�اده کرد.


گر�تگی مجرای تخمگذاری درماده قناری

علل این بیماری معمولا Ù�قدان پوست سخت تخم یا بزرگ بودن تخم ازحد نرمال البته در ماده قناریهای جوان ,دیگر علت دراثر سرد وخشک بودن مکان زندگی ودیگردراثرعصبی شدن وکاهش رÙ�لاکس در هنگام تخمگذاری Ùˆ همچنین چاقی زیاد Ùˆ…… است. قناری ماده با پرهای Ù¾Ù� کرده Ùˆ بدون تحرک روی زمین نشسته Ùˆ مخرجش قرمز Ùˆ ملتهب Ù…ÛŒ باشد.
تنها در صورت تشخیص به موقع، مداوای آن امکان پذیر است. پرنده را گرم نگاه داشته و روغن (کرچک) به مخرجش مالیده و سعی نمایید قطره روغنی داخل مخرج نمایید. اشخاص مبتدی بهتر است از ماساژ با احتیاط خودداری نمایند. ارائه ویتامین ها و تغذیه مناسب , گرما وبخارآب به اندازه ,اغلب موجب عدم پیدایش گر�تگی مجرای تخم گذاری می گردد

.


میلبه یا همان شپشک قناری

این حشرات موذی اغلب توسط پرندگان تازه خریداری شده و یا در پاسیوها توسط پرندگان آزاد به سایر پرنده گان ازخانواده قناری و�نچ سرایت می نماید. پرندگان حامل این کنه ها، نا آرام بوده و با تندی خاصی به تمیز ساختن خود پرداخته و ضعی� می گردند.
است�اده ازسمهای مناسب که آسیبی به قناریها وارد نسازد. . قناری را به ق�سی �اقد میلبه منتقل ساخته و ق�س یا پاسیو مربوطه را شستشو و ضد ع�ونی کنید. ق�س و پاسیو مربوطه را چند روز به حال خود گذارده و سپس از آن است�اده نمایید


اختلالات در پرریزان قناری

اختلالات پرریزان اغلب ناشی از تغذیه غلط است. پرریزان پرنده به مدت طبیعی 4 تا 8 ه�ته به طول نیانجامیده، بلکه ماهها ادامه دارد. آخر کار نیز ممکن است کاملا عملی نگردد. پرهای نو جلای کا�ی نداشته و شکننده اند. آنان به راحتی می ریزند.قناری نیز از خواندن ممانعتت می کند.
است�اده از مولتی ویتامین در آب آشامیدنی، تغذیه با آهک پرنده، است�اده از مواد کمک پرریزان ارائه سبزی تازه، استحمام روزانه و است�ادده از نور مادون قرمز برای درمان و جلوگیری این بیماری موثزند.

یبوست
قناری ها به ندرت دچار یبوست می شوند. علل یبوست تغذیه خوراک سخت و با هضم دشوارومصر� نمودن غذا های مانده و یکجانبه می باشد. علائم بیماری شبیه گر�تگی مجرای تخم گذاری می باشد. از آن جمله می توان پ� کردن، بی ت�اوتی و زور زدن را نام برد.
چکاندن یک قطره روغن کرچک دردهان پرنده با قطره چکان، مالیدن روغن به مخرج پرنده، ارائه سبزی و میوه جات خصوصا برگ های کوچک وتازه کاهوودیگری سیب کارسازند.


ضدع�ونی نمودن

ضد ع�وني كردن ق�س و پاسيو و تجهيزات آن ها به منظور جلوگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير دار خصوصا به هنگام پرورش به كرات صورت مي يابد . در پاسيو هاي آ�تاب گير ، نور خورشيد بهترين عامل طبيعي نظا�ت و ضد ع�وني است . قناري ها پرندگاني هستند كه در طبيعت روي درختان زندگي كرده و لذا هيچ گاه با مد�وع خود در تماس نيستند. ارتباط پرنده با مد�وعش در نگهداري خانگي و در نتيجه تماس با پارازيت هاي مربوطه غير قابل اجتناب مي باشد . نور ماوراي قرمز خورشيد موجب مرگ اكثر پارازيت ها و باكتري ها است . همانگونه كه گرما و خشك بودن كاري درست است ، از رطوبت و خيسي ك� ق�س بايد پرهيز شود .
به منظور ضد ع�وني كردن ق�س مي توان از يك سري مواد موثر است�اده كرد . ساده ترين آن است�اده از آب جوشي است كه به ازاي هر ليتر آن 20 گرم سودا ( كربنات دو سود ) در آن حل شده است . ق�س ها را مي توان با آب جوش محتوي سودا و يا زاگروتان ( ؟؟؟ ) ضد ع�وني نمود . پاسيو ها را مي توان با آب جوش تحت �شار ( همانند شستشوي اتو مبيل ) محتوي سودا ضد ع�وني كرد . رنگ س�يد ديوار داخل منزل و تجديد آن براي محل اقامت قناري ها به منزله ي ضد ع�وني است . براي مبارزه با كنه و ميلبه و ساير حشرات موذي بايد از اسپري مناسب ضد حشرات است�اده كرد . قبل از ضد ع�وني كردن بايد لانه ها ، ميله ها و ظرو� خوراك و آب را خارج ساخت . برخي مواد ضد ع�وني را مي توان توسط قلم مو به ق�س ماليده و يا توسط تلمبه آب گياهان به ق�س پاشيد . به هنگام است�اده از اين مواد بهتر است با دستمالي جلوي دهان و بيني خود را بپوشانيد .
بهترين وسيله براي تميز ساختن محل اقامت پرنده ، جاروي برقي مي باشد . تميز سازي اساسي و اصولي كل اقامت پرنده بسيار حياتي است .


راهكارهاي جديد درمورد بهداشت ودرمان قناری :براي پيشگيري ازامراض در پرندگان بايد
روزانه ازغذاهاي مملور ازاسيد آمينه است�اده نموده همينطور ازويتا مينها ودرديگر املاحهاي موردنياز براي هر پرنده تحقيقات نشان مي دهد كه كمبود ويتامين D 3 درپرندگان موجب كجي وبدشكلي استخوانها بخصوص جناق سينه شده وكمبود اسيد آمينه باعث كاهش رشد و پايين ر�تن استقامت بدن در برابر بيماريها مي شود
كمبود املاح نيز مي تواند موجب بد شكلي وآهكي شدن منقار، ناخنها گردد.
بنابراين بطور روزانه مي بايست از سبزيجات تازه مجاز براي هر پرنده است�اده نمود. مثلاً براي قناري مي توان از سبزيجاتي نظير گشنيز، جع�ري شاهي ، كاهو برگ تربچه و كاسني) و ميوه جاتي مانند مانند سيب و هويج و مكملي مانند تخم مرغ آب پز شده است�اده نمود ناگ�ته نماند ك� دريا نيز بسيار م�يد است. همچنين امروزه مكمل ها و داروهاي بسيار م�يدي در بازار وجود دارد كه مي توان پس از مشورت با دامپزشك يا پرورش دهندگان حر�ه اي و با تجربه از آنها است�اده نمود. تميز نمودن مكان زندگي يكي ديگر از اركان بهداشت مي باشد. روزانه نور مناسب يا بهتر است روزي 15 الي 30 دقيقه ق�س ها را در آ�تاب كم رنگ يا نيمه آ�تاب و نيمه سايه قرار داده شود.
در مواقع شيوع بيماري، پرندگان بيمارر ا از سالم جدا نموده و ق�سها را بعد از تخليه با محلول آب الكل طبي اسپري نمائيد و پس از خشك شدن ق�س ها قناری را در ق�سهاي ضدع�وني شده قراردهيد.
dr:jaberi09/2010


ضد ع�ونی كردن مکان زندگی قناری ها

ضد ع�وني كردن ق�س و پاسيو و تجهيزات آن ها به منظور جلوگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير دار خصوصا به هنگام پرورشبه كرات ضورت مي يابد . در پاسيو هاي آ�تاب گير ، نور خورشيد بهترين عامل طبيعي نظا�ت و ضد ع�وني است . قناري ها پرندگاني هستند كه در طبيعت روي درختان زندگي كرده و لذا هيچ گاه با مد�وع خود در تماس نيستند. ارتباط پرنده با مد�وعش در نگهداري خانگي و در نتيجه تماس با پارازيت هاي مربوطه غير قابل اجتناب مي باشد . نور ماوراي قرمز خورشيد موجب مرگ اكثر پارازيت ها و باكتري ها است . همانگونه كه گرما و خشك بودن كاري درست است ، از رطوبت و خيسي ك� ق�س بايد پرهيز شود .
به منظور ضد ع�وني كردن ق�س مي توان از يك سري مواد موثر است�اده كرد . ساده ترين آن است�اده از آب جوشي است كه به ازاي هر ليتر آن 20 گرم سودا ( كربنات دو سود ) در آن حل شده است . ق�س ها را مي توان با آب جوش محتوي سودا و يا زاگروتان ( ؟؟؟ ) ضد ع�وني نمود . پاسيو ها را مي توان با آب جوش تحت �شار ( همانند شستشوي اتو مبيل ) محتوي سودا ضد ع�وني كرد . رنگ س�يد ديوار داخل منزل و تجديد آن براي محل اقامت قناري ها به منزله ي ضد ع�وني است . براي مبارزه با كنه و ميلبه و ساير حشرات موذي بايد از اسپري مناسب ضد حشرات است�اده كرد . قبل از ضد ع�وني كردن بايد لانه ها ، ميله ها و ظرو� خوراك و آب را خارج ساخت . برخي مواد ضد ع�وني را مي توان توسط قلم مو به ق�س ماليده و يا توسط تلمبه آب گياهان به ق�س پاشيد . به هنگام است�اده از اين مواد بهتر است با دستمالي جلوي دهان و بيني خود را بپوشانيد .
بهترين وسيله براي تميز ساختن محل اقامت پرنده ، جاروي برقي مي باشد . تميز سازي اساسي و اصولي كل اقامت پرنده بسيار حياتي است .


Article source: http://canarycity.com/namebimari.asp

               
N1484419161 انواع بیماری های قناری N1428148789 انواع بیماری های قناری N1428148537 انواع بیماری های قناری N1428145046 انواع بیماری های قناری
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان buy انواع بیماری های قناری 19,900 تومان buy انواع بیماری های قناری 14,900 تومان buy انواع بیماری های قناری 14,900 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1428144922 انواع بیماری های قناری N1404278545 انواع بیماری های قناری N1400266290 انواع بیماری های قناری N1400263102 انواع بیماری های قناری
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان buy انواع بیماری های قناری 16,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 10,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 13,000 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1416233907 انواع بیماری های قناری N1416230624 انواع بیماری های قناری N1416231699 انواع بیماری های قناری N1416236278 انواع بیماری های قناری
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 16,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 16,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 12,800 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1416230046 انواع بیماری های قناری N1416229358 انواع بیماری های قناری N1425214806 انواع بیماری های قناری N1390550378 انواع بیماری های قناری
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 9,800 تومان buy انواع بیماری های قناری 12,800 تومان buy انواع بیماری های قناری 17,000 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1417765965 انواع بیماری های قناری N1484591354 انواع بیماری های قناری N1373087908 انواع بیماری های قناری N1373421234 انواع بیماری های قناری
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 15,600 تومان buy انواع بیماری های قناری 8,900 تومان buy انواع بیماری های قناری 12,000 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1487246534 انواع بیماری های قناری N1430485541 انواع بیماری های قناری N1430485632 انواع بیماری های قناری N1452699265 انواع بیماری های قناری
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 14,900 تومان buy انواع بیماری های قناری 14,900 تومان buy انواع بیماری های قناری 12,500 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1416922344 انواع بیماری های قناری  انواع بیماری های قناری N1398081913 انواع بیماری های قناری N1349078009 انواع بیماری های قناری
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان buy انواع بیماری های قناری 10,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 12,500 تومان buy انواع بیماری های قناری 12,900 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1431025469 انواع بیماری های قناری N1431024356 انواع بیماری های قناری N1349166938 انواع بیماری های قناری N1486832380 انواع بیماری های قناری
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 15,500 تومان buy انواع بیماری های قناری 12,900 تومان buy انواع بیماری های قناری 10,000 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1424545692 انواع بیماری های قناری N1372681204 انواع بیماری های قناری N1491422247 انواع بیماری های قناری N1491417119 انواع بیماری های قناری
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 8,500 تومان buy انواع بیماری های قناری 14,500 تومان buy انواع بیماری های قناری 15,000 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     
               
N1344068094 انواع بیماری های قناری N1486389411 انواع بیماری های قناری N1485585677 انواع بیماری های قناری N1450527050 انواع بیماری های قناری
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان buy انواع بیماری های قناری 2,290 تومان buy انواع بیماری های قناری 17,700 تومان buy انواع بیماری های قناری 18,000 تومان buy انواع بیماری های قناری
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code