کبوتر بستان اباد الوار

نوشته شده در موضوع پرورش کبوتر در 10 نوامبر 2017

رابطه کبوتر دار با کبوتران خود

کبوتر دار همچون یک مربی است و کبوتران همچون اعضای تیم او هستند.بنابراین موفقیت تیم کبوتران در مسابقات ،بستگی به میزان تمرین مربی با اعضای تیم و کیفیت کار مربی و قدرت کبوتران دارد.

رسم مهمانداری توسط صاحب کبوترها در روز گرو

رسم است که کبوتر بازان بزرگ و کوچک در روز گرو به خانه صاحب کبوترانی که ان روز پرواز داده می شوند

زمان مسابقات کبوترپرانی در سال

گرمترین فصل سال:یعنی تابستان،به خصوص در تیر ماه.

تعداد شرکت کنندگان در مسابقات کبوتر پرانی

در هر یک از مسابقات کبوتر پرانی،ممکن دو،سه یا چهار نفر،کبوترهای خودشان را در مسابقه شرکت دهند.

مربی یا بومدار

یک کبوتردار ممکن است شخصا به کبوترهایش رسیدگی کندیا فرد مجربی را به نام بومدار استخدام کند و با قراری که با اون می گذارد ،بومدار به تمرین کبوتر هایش بپردازد.

زمان هوا کردن کبوترها

بسته به شرایط قرار داد،ممکن است طرفین توافق کنند که در یک روز (همزمان)یا در دو روز مختلف کبوترهای خودشان را هوا کنند.اگر دو روز مختلف انتخاب شود،علت اماده نبودن کبوترهای یک طرف خواهد بود.

داورها در مسابقات کبوترپرانی

هر طرف داوری برای خود دارد که نماینده و امین اوست و مسئولیت مراقبت از کبوترهای طرف مقابل را در شب مسابقه بر عهده دارد.

مسابقات همزمان کبوترپرانی

در شب مسابقه،داور هر یک از طرفین در خانه طرف مقابل روی پشت بام می خوابد تا بتواند مسئولیت مراقبت از کبوترهای طرف مقابل را به خوبی انجام دهد.گاه طرفین موافقت می کنند که دو روز قبل از روز مسابقه داوران هر طرف در خانه دیگری مستقر شود.

مسابقات غیر همزمان کبوتر پرانی

گاه ممکن است مسابقه ای که قرار است بین دو یا چند کبوتر دار انجام شود،بنا به دلایل مختلف ،امکان اجرای همزمان مسابقه در یک روز وجود نداشته باشد.در این صورت بین طرفین توافق می شود که رکوردگیری از معدل زمان پرواز کبوتران یک طرف در یک روز انجام شود و رکوردگیری از کبوتران طرف دیگر در روز دیگری که توافق می کنند.

به هر حال ملاک برنده شدن ،بیشتر بودن معدل زمان پرواز کبوتران یکی از طرفین مسابقه است.هم چنین وقتی به جای دو کبوتردار ،3 یا 4 نفر تمایل به انجام مسابقه با هم پیدا می کنند،در این حالت هم مقررات معدل گیری از طول زمان پرواز هر کبوتر دار عینا رعایت می شود و معدل زمان پرواز کبوتران چند نفر با هم مقایسه می شود و فردی که کبوترانش بالاترین معدل زمان پرواز را کسب کردند،به عنوان برنده مسابقه اعلام خواهد شد.

وظایف داوران در مسابقات کبوترپرانی

1-جلوگیری از انجام هر گونه تقلب توسط صاحب کبوتران شرکت کننده در مسابقه.

2-ناظر بودن بر شرایط مسابقه،از جمله مساوی بودن شرایط جوی برای هر دو طرف:مثل دم نداشتن هوا یا وزش نداشتن باد.شرایط جوی به طور قطع تاثیر مهمی روی طول زمان پرواز کبوتران می گذارد.به همین دلیل،داوران وظیفه دارند چنان چه قرار است مسابقه در روزهای مختلف برای هر یک از طرفین انجام شود،شرایط جوی را ارزیابی کنند.به طور مثال اگر معدل گیری از طول زمان پرواز یکی از طرفین مسابقه در یک روز خوب و بدون وزش باد یا دم نداشتن هوا انجام شود و در روز معدل گیری زمان پرواز طرف دیگر،هوا بارانی ،دم دار یا وزش باد همراه بود،داور باید زمان اجرای مسابقه را برای ان طرف به روز دیگری موکول کند.

انواع تقلب در مسابقات کبوترپرانی

1-دوپینگ کبوتران شرکت کننده در مسابقه=دادن ویتامین،قرماش خیس داده،ابتنی دادن کبوترها و غیره.

2-ممکن است صاحب کبوتران مسابقه ای،با همسایگان خود برنامه ریزی کند که ان ها در روز مسابقه روی پشت بام و دور از چشم داور با تکان دادن چادر یا پارچه ای سیاه اجازه نشتن به کبوترران ندهند.چنان چه داور چنین صحنه ای را مشاهده کند،پشت بام را ترک خواهد کرد و این عمل را به عنوان تقلب محسوب می کند.همچنین ممکن است همسایگان کف پشت بام بخوابند و نگذارند کبوتران بنشینند.

تمرینات لازم قبل از مسابقات کبوترپرانی

از 15 روز مانده به روز مسابقه ،هر یک از کبوتر داران شرکت کننده در مسابقه،هر روز ساعت 5 صبح کبوتران خود را به پرواز در می اورد و انها را تمرین می دهد و پس از پرواز،تا مدت زمان مشخصی سعی می کند از نشستن ان ها روی بام جلوگیری میکند.

بنابراین کبوترها عادت می کنند که با دیدن صاحب خود روی پشت بام،زمان معینی را پرواز کند وزودتر از ان ننشیند و اگر هم قصد نشستن داشته باشد،صاحبشان به ان ها اجازه فرود نمی دهد.به همین دلیل است که در روز مسابقه اجازه داده نمی شود که صاحب کبوتران روی پشت بام بیاید،چراکه اگر او روی بام خانه اش باشد ،کبوترها از ترس او فرود نمی ایند و در خارج از ظرفیت معمولی خود پرواز می کنند،اما اگر او روی بام نباشد ،کبوتر قدرت ذاتی و بدنی خودش را به نمایش می گذارد و تا جایی که قدرت داشته باشد ،پرواز می کند.اما کبوتران کم بنیه اگر صاحب خود را نبینند ،در اولین فرصتی که خسته می شوند می نشینند.

روز قبل از مسابقه(روز قبل از گرو)

تمام کبوترانی که قرار است در مسابقه شرکت داده شوند،در روز قبل مهر می شوند و تحویل داور طرف مقابل می شوند.معمولا اگر قرار است 100 کبوتر در مسابقه شرکت داده شوند،101 کبوتر مهر می شود.رسم است که احتمال داده می شود که یک کبوتر در حین پرواز توسط قوش شکار شود.

روز مسابقه(روز گرو)

صاحب کبوتهای شرکت کننده در مسابقه راس ساعت 5 صبح به پشت بام می اید و فقط 5 دقیقه وقت دارد که کبوترهایش را هوا کند و پشت بام را ترک کند و تا غروب حق امدن روی پشت بام را ندارد.

نوع قراردادها در مسابقات کبوترپرانی

طرفین مسابقه می توانند برای مسابقه شروط را مقرر و توافق کنند.مهم ان است که شروط نوشته شده و امضا شده توسط طرفین،باید با نظارت داوران به خوبی اجرا شود و هیچ تقلبی در کار نباشد.بدیهی است که اشکار شدن هر گونه تقلب و اثبات ان توسط داوران موجب اعلام شدن طرف مقابل به عنوان برنده خواهد شد.ممکن است در شرایط مسابقه قید شود که دوپینگ کبوتران ازاد باشد یا مسابقه بدون دوپینگ انجام شود.در این صورت طرفین ملزم است که کبوتران شرکت دهنده در مسابقه را ا مواردی که مصرف ان دوپینگ محسوب می شود تغذیه نکند ،اب تنی ندهد و دیگر شرایط عدم دوپینگ را رعایت کنند.

اگر دوپینگ ازاد باشد=یسعنی هر دو طرف ازاد باشند که هر چیزی که میل دارند به کبوتران خود تغذیه کنند یا ان ها را ابتنی دهند،نیازی نیست که داوران طرف مقابل قبل از ساعت پرواز در خانه صاحب کبوتران حضور یابند.اما اگر دوپینگ ممنوع باشد ،ممکن است در قرارداد ذکر شود که داور هر طرف از غروب روز قبل یا زودتر در خانه خانه طرف مقابل حضور داشته باشند و از زمان ورد به خانه او وظیفه دارد کبوتران پروازی مسابقه را تحت مراقبت قرار دهد و حتی شب را روی بام بخوابد و مراقبت کامل از کبوتران را به عهده گیرد .بنابراین در خصوص دوپینگ ممکن است به دو شکل قرار داد نوشته شود:

(1)-پای دون و اب ازاد-در این صورت نیازی به امدن داور در روز قبل از مسابقه نیست و او باید راس ساعت 4/5 صبح روز مسابقه در خانه صاحب کبوتران طرف مقابل حاضر باشد.

(2)پای دون و اب ممنوع-در این صورت داوران هر طرف باید در غروب روز قبل یا حتی دو روز قبل از مسابقه در خانه طرف مقابل حاظر باشد و نظارت کند که به جز ارزن چیز دیگری به کبوتران داده نشود.ممکن است در قرارداد مشخص شود که ابتنی ممنوع،قره ماش ممنوع،دون درشت ممنوع.

داور هر طرف که قرار است در شب مسابقه روی بام خانه طرف مقابل می خوابد،از روز قبل به خانه وی می رود و صاحب کبوتران باید از او تا پایان روز بعد که مسابقه تمام می شود پذیرایی کند.

صاحب کبوتران در روز مسابقه،در ساعت 5 صبح ،فقط 5 دقیقه وقت دارد بخوابد که کبوتران را هوا کند.اگر کبوتری بلند شود و مستقیم رفت و روی بام خانه ای نشست،صاحب کبوتر حق دارد،کبوتر دیگری را با نظارت داور مهر کند و به پرواز درر اورد.اگر کبوتر بلند شود و دور زد و جایی نشست،به ان می گویند(کبوتر هرزی)و ساعت پرواز ان صفر ثبت می شود.کبوتر هرزی معدل ساعات پرواز را به شدت پایین می اورد و خیلی به ضرر صاحبش است،اما کبوتری که مستقیم می رود و جایی می نشیند،به دلیل امکان جایگزین کردن ان با یک کبوتر مهر شده دیگر،مشکلی درمعدل ساعت پرواز ایجاد نمی کند.

به تعداد کبوتان هوا شده در مسابقه،باید کبوترهای کت بسته یا قیچی شده روی کف پشت بام باشد تا اگر کبوترهای پروازی تنبل هستند ،نترسند و راغب به نشستن روی پشت بام باشند.اما اگر چنین کبوترها روی پشت بام نباشند،ممکن است تعدادی از کبوترهای تنبل بر نگردند و روی بام صاحب خود ننشینند ،ولی بروند و جای دیگری بننشینند و استراحت کنند و چند ساعت دیگر برگردند.

ممکن است به علت شکار شدن کبوتران هوا شده توسط قوش یا گم کردن را خانه صاحب،تعدادی از انها برنگردند.به هر تعداد کبوتر هوا شده که برنگردد.ساعت پرواز انها (صفر)ثبت می شود و معدل کل را کاهش می دهند.

قرار مسابقه ممکن است هر مبلغی باشد .ممکن است 500 هزار تومان ،یک میلیون تومان یا بیشتر.

معمولا 70 تا80 درصد کبوتران پرواز داده شده در ساعت 5 صبح روز مسابقه تا قبل از ظهر با میزان حدود 5 ساعت پرواز به بام خانه صاحب خود می نشینند .20 تا30 درصد کبوتران ممکن است بعد از ظهر با رکورد 8 ساعت تا حداکثر 12 ساعت برگردند و روی بام خانه صاحب خود بنشینند.

هر یک از کبوتران مسابقه ای در هر زمانی که روبی بام بنشینند،ساعت دقیق نشستن ان ها توسط داور ثبت می شود.در انتهای مسابقه،داور مجموع کل تعداد ساعت های پرواز تمام کبوتران شرکت داده شده در مسابقه را جمع می زنند و بر تعداد کل کبوترها تقسیم می کند.به طور مثال اگر 100 کبوتر قرار است در مسابقه شرکت داده شود ،به علاوه یک کبوتر قوش گیر ،ججمعا 101 کبوتر هوا می شود.حال اگر جمع کل ساعات پرواز 101 کبوتر هوا شده ،مثلا 722 ساعت ثبت شود ،باید 722 در 60 ضرب شود تا 43320 دقیقه به دست بیاید.سپس این عدد تقسیم بر 101 شود تا معدل کل428/91دقیقه(یا هفت ساعت و 8/91 دقیقه)به دست اید.حال اگر مجموع تعداد کل ساعات پرواز کبوتر 101 کبوتر هوا شده طرف مقابل مثلا 672/5 ساعت باشد،داور طرف مقابل این عدد را در 60 ضرب می کند تا 40350 دقیقه به عنوان جمع کل دقایق پرواز 101 کبوتر به دست بیاید.سپس با تقسیم ان به 101 ،عدد 399/50دقیقه(یا شش ساعت و سی نه نیم دقیقه)را به دست می اورد که در مقایسه با معدل پرواز کبوتران طرف مقابل معلوم می شود که معدل پرواز کبوتران نفر دوم 29 دقیقه و 0/41ثانیه کمتر از نفر اول بوده است.

به این ترتیب نفر اول شرط را هر مبلغ که باشد برنده می شودبرنده می شود.اما باید توجه داشت که در غالب اوقات،حتی برنده شرط کبوترپرانی ،بیش از انچه به عنوان که به عنوان شرط برنده می شود،هزینه پذیرایی از میهمانان خود می کند .لذا واضح است که در این امر هیچ مسئله ای به نام برد و باخت یا قمار مطرح نیست و علت مقرر کردن مبلغ شرط این است که اگر نباشد،مثل تمام مسابقات دیگر ،اساسا تلاش برای پیشرفت و ترقی وجود ندارد.به عبارت دیگر اگر قرار باشد که در مسابقات فوتبال یا هر مسابقه دیگر ،بین برنده و بازنده هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد و به بازیکنان تیم های برنده ارقام نجومی پول و امکانات و جوایز تعلق نگیرد ،چه کسی حاظر می شود که در میادین فوتبال چنان بدود و خودشان را چنین به زحمت بیاندازد.

ممکن است در قرار داد اصطلاح (ظهر به بعد)ذکر شود .یعنی به ازای هر کبوتری که از ظهر به بعد روی بام نشست ،مبلغی در قرار داد:مثلا 3000 تومان ذکر می شود .در این صورت برنده مسابقه علاوه بر بردن مبلغ قرار داد ،به ازای هر کبوتر از او که ظهر به بعد بنشیند ،3000 تومان از مبلغ کل قرار داد بیشتر دریافت میکند.بیشتر کبوترانی که در کبوتران پروازی عالی محسوب می شوند و کبوترانی که تا 12 ساعت بپرند ،ممتازند واین ها بسیار کمیاب و قیمتی محسوب می شوند.

کبوتران هرزی در مسابقات کبوترپرانی

وقتی صاحب کبوتران در مدت دقیقه کبوتران را هوا می کند و پشت بام را ترک می کند ،کبوتران ممکن است به سه شکل پرواز کنند:

1-تعدادی که می پرند و مستقیم می روند و روی بام دیگری می نشینند .صاحب این کبوتران حق دارد که به تعداد این گرو،کبوترانی را مهر کند و بپراند.

2-تعدادی ممکن است دور بزنند و روی یک بام بنشینند . این ها هرزی هستند و جایشان نمی توان کبوتر دیگری را پراند و این معدل کل پرواز را کاهش می دهند .اما ممکن است داور نبیند که یک یا چند تا از این گروه دور زدند و جایی نشستند و خیال کند که همانند دسته سوم به پرواز در امدند.در این خصوص باید گفت ،هر کبوتری که قبل از ظهر یا بعد از ظهر روی بام بنشینند و ساعت پرواز ان دقیقا توسط داور ثبت شود،متعاقبا داور تک تک ان ها را می گیرد و مورد ازمایش قرار می دهد تا معلوم شود که ایا پروازکرده اند یا در همان ابتدا جایی نشسته اند و بعد مدتی یکی دو ساعت پریده اند و به خانه بر گشته یا تمام ساعت را پریده اند.

3-دسته سوم که عمده کبوتران را تشکیل می دهد،کبوترانی هستند که به محض پریدن در ساعت5 صبح ،به اسمان می روند و تمام ساعات را پریده اند.

قضاوت داوران در مسابقات کبوتر پرانی

داوران افرادی بسیار با تجربه هستند .این افراد پس از نشستن کبوتر روی بام ،ان ها را می گیرند و ازمایش می کنند که ایا تمام ساعات را پریده اند یا کبوتر کلک زده و جایی دور از چشم داور استراحت کرده و قبل یا بعد و ظهر برگشته است. مشخصات کبوتری که چند ساعت پریده عبارت است از :کف کردن دهان(وجود غلیظکیا مواد چرک مانند داخل دهان کبوتر به علت پرواز طولانی مدت و خشک شدن اب دهان ،پازدن کبوتر برای رسیدن خون به بدنش ،کبود شدن پاها ،دهان زدن مرتب برای تازه کردن دهان از غلیظک.

بدیهی است کبوترانی که کلک زده و نپریده اند و جایی ستراحت کرده و پس از چند ساعت بر گشته اند ،شادابند و در هنگام بر گشت ممکن است در هوا چند پشتک بزنند و در هنگامی که روی بام می نشینند ،به علت سر حال بودن ،دوره ماده می چرخند و قور می زنند .مسلما کبوتری که چندین ساعت پریده باشد ،ان قدر خسته است ک دهانش غلیظک دارد ،مرتب پا میزند تا خون به پاهای کبود شده اش برسد و هر گز حال بغ بغو کردن با کبوتر ماده و مشخصات فوق را ندارد و داور به خوبی می تواند ان ها را تشخیص دهد.

یاداوری:یک کبوتر با رکورد 6 ساعت ،اگر در تیر ماه 4 بعد از ظهر از بام خانه صاحبش به هر دلیل بپرد .ان اروز بر نخواهد گشت ،زیرا کبوتران پروازی وقتی بپرند باید ساعات پرواز خود را پر کنند و چنین کبوتر زمانی ساعت پروازش پر می شود که هوا تاریک شده و نمی تواند راه خانه صاحب خود را پیدا کند.لذا می رود در جایی بلند می نشیند و اگر کسی ان را نگیرد،فردا صبح وقتی هوا روشن شود خواهد پرید و معمولا در ساعت 7 صبح به خانه صاحبش بر می گردد و اگر در فاصله بسیار دور از خانه صاحبش شب را گذرانده باشد،ساعت حدود 5 صبح خواهد پرید و پس از یک پرواز کامل 6 ساعته در حدود قبل از ظهر به خانه بر خواهد گشت.

کبوتران باهوش

کبوتران باهوش با قدرت پرواز بالا ،معمولا در هنگام برگشت به خانه را را گم نمی کنند و اگر قوش ان ها را نگیرد ،کمتر اتفاق می افتد که نتواند راه خانه را پیدا کنند و جای غریبی شب را بگذارانند.

کبوتران پر پرواز

معمولا کبوترانی که 8 ساعت می پرند،عالی محسوب می شوند ،اما به طور استثنایی کبوترانی با قدرت پرواز 12 ساعت هم یافت می شود .کبوتری که قدرت پرواز طولانی مدت دارند،تمام ذخایر چربی بدنشان در بازگشت اب شدخ،دهانشان به شدت خشک شده و غلیظک بسته و انگار پر از چرک شده ،به شدت پا می زند تا خون به پاهای کبودشان برسد،دور مقعدشان از فرط فشار اوردن به خود در حین پرواز مقداری مدفوع دیده می شود.

به نقل از دکتر مسعود هاشمی

گروی سال ۸۶ – تهران   آقای محمد خدا رحم(محمد تراش)

Article source: http://hamedkf.blogfa.com/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان خرید آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال 19,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال 14,900 تومان خرید بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال 14,900 تومان خرید کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان خرید آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال 16,000 تومان خرید کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال 10,000 تومان خرید خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا 13,000 تومان خرید آموزش پرورش کبک /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان خرید آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال 16,000 تومان خرید مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال 16,000 تومان خرید پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال 12,800 تومان خرید اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال 9,800 تومان خرید بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال 12,800 تومان خرید آموزش بدنسازی بوکس+  پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال 17,000 تومان خرید آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان خرید آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 15,600 تومان خرید آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال 8,900 تومان خرید آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال 12,000 تومان خرید بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 14,900 تومان خرید آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان خرید مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال 10,000 تومان خرید راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ 12,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال 12,900 تومان خرید  آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان خرید پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 15,500 تومان خرید پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 12,900 تومان خرید  خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال 10,000 تومان خرید پرورش ماهی قزل آلا-616
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان خرید آموزش پرورش قارچ / اورجینال 8,500 تومان خرید آموزش پرورش قارچ 14,500 تومان خرید آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 15,000 تومان خرید آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام 2,290 تومان خرید آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال 17,700 تومان خرید آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال 18,000 تومان خرید آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code