قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 13 مه 2018

به نام خالق زیبایی ها

در ادامه نوشتار های تولید نسل قناری برتر وتولید کنندگانی که با تحمل سختی ها و مرارتهای بسیاردر راه تولید قناری ایده آل و مطلوب نظر همچنان دست از طلب بر نداشتند و با پایداری و ایستادگی در این راه ثابت قدم ماندند و مباحثی که در حاشیه این بحث پیش آمد که ما را از هدف اصلی که همانا شناسایی قناری رسمی ایرانی بود دور نگه داشت .بر آن شدم تا دوباره این بحث را دنبال کرده با استفاده از نظرات و تجربه های شما عزیزان سعی در ارائه تعریفی واحد برای قناری رسمی ایرانی و شناساندن آن به جامعه جهانی باشیم.fce1b 812215785 54886 246x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

گرچه هستند کسانی که در این میان به اقتضای منافع مادیشان همواره بر طبل مخالف بکوبند و با ایجاد هیاهو سعی در سنگ اندازی در این طریق نمایند و مخالف ارائه تعریفی واحد برای رسمی ایرانی باشند که باشند خیالی نیست.

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل              که گر مراد نیابم بقدر وسع بکوشم

 

همانطور که همه عزیزان مستحضرند رسمی ایرانی حاصل امتزاج نژادهای یورکشایر یا لانک شایر با نژادهای مرکب از رسمی قدیمی ایران با نژاد جیبر یا جیبوسو میباشد که این امتزاج میتواند دارای حالات متفاوتی باشد .

قبل از بررسی این حالات باید ابتدا یکسری پارامترها را تعریف نمود که همانا تعریف قناری های هیبریدترکیب های مختلف می باشد.fce1b 812226606 224811 287x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

1-یکسر یورک :به قناری حاصل از امتزاج نژاد یورک یا لانکشایر با رسمی قدیمی ایرانی گفته می شود که نسبت به نژاد یورک کمی باریکتر گشته و همچنان دارای ابرو و سری گرد و درشت میباشد که برآمدگی سینه در آن مشهود است.درجه خلوص این نوع قناری هرچه به سوی رسمی ایرانی نزدیکتر شود مطلوب تر است که شاید در نسلهای بعدی این فاصله کمتر شود.


2-یکسر جیبر:به قناری حاصل از امتزاج نژاد جیبر یا ژیبوسو با قناری رسمی قدیم ایرانی گفته میشود که نسبت به نژاد رسمی ایرانی دارای سری ریزتر و پاهای بلند تر و زاویه ایست مناسبتر میباشد ولی نسبت به نژاد جیبر یا ژیبوسو دارای پاهای ضعیفتر و زاویه ایست کمتر میباشد.این نوع قناری نیز هرچقدر از طول بیشتری برخوردار باشد مطلوبتر است.

 

3-کشیده بلند:به  نسلهای بعدی حاصل از امتزاج یکسر یورک با رسمی قدیمی ایران یا یکسر جیبر بلند گفته می شود که نسبت به قناری یکسر یورک دارای جمجمه ای کوچکتر وابروی کمتر (گاها” بدون ابرو ولی نسبت به رسمی دارای تنه  کلفتر)و پا بلند تر و بدون برآمدگی سینه و به لحاظ ایست دارای زاویه مناسبترمی باشد .که هر چه این نوع قناری باریک تر باشد مطلوب تر است  fce1b 811840512 56327 177x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

حال که با نژادهای هیبرید یا واسطه برای تولید رسمی بلند آشنا گشتیم بهتر است به تعریف این دسته بپردازیم

ولی قبل از آن بهتر است بدانیم رسمی بلند در حال حاضر دارای تعاریف گوناگون توسط افراد مختلف میباشد ولی هدف ما رسیدن به یک تعریف واحد برای این نوع قناری میباشد.در اینجا سعی میکنم رسمی های موجود را طبقه بندی نمایم.

 

1- گروه اول:نماینده این گروه دارای پرهای ریز چسبان و پاهای بلند با پیدایی ران (گاها”کمی لخت)زاویه ایست 45 درجه یا بیشتر وسر فندقی و بدون ابرو و شکم با طول دمی حداکثربین 100-105 میلیمتر و بسیار باریک و و ظریف میباشد که روی هم از تناسب خوبی برخور داراست.

 

2-گروه دوم:نماینده این گروه دارای پرهایی درشترو پر تر و به لحاظ تنه بلند تر و کمی کلفت تر از گروه اول میباشد که دارای خصوصیاتی مانند پا هایی استوار و بلند و پیدایی ران (گاها” کمی لخت) سر فندقی و نداشتن ابرو و شکم ودارای دست پرهای بلندتری است که از زاویه ایست مناسبی برخوردارمیباشد.طول تنه و دم بلند تر از گروه اول بوده و طول دم این گروه حدودا” بین 103-110 میلیمترمی باشد.

 

3- گروه سوم :نماینده این گروه دارای خصوصیات گروه دوم است با این تفاوت که این گروه از طول تنه و دم بلند تری نسبت به گروه دوم برخور دار است و دارای ابهت و وقار بیشتری مییباشد.طول دم در این گروه حدودا” بین 110-115 میلیمتر میباشد.fce1b 811825115 169651 300x264 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

البته بینابین این گروه ها قناری های دیگری هم به وفور یافت میشوند که اگر همه آنها را بخواهیم طبقه بندی کنیم

بحث خیلی مفصل تر گشته باعث اطاله کلام خواهد شد که شاید خواننده را سر در گم کندو ما را از هدف اصلی دور نماید .این تکثر به لحاظ وجود گونه های هیبرید فراوان در سر راه تولید این قناری میباشد و شاید مهمترین عامل این روند نداشتن تعریف جامعی از رسمی بلند ایرانی است که باعث سر در گمی تولید کنندگان این قناری می شود و کشور ما متا”سفانه فاقد انجمن یا اتحادیه و یا فدراسیون جامعی برای علاقمندان این رسته میباشد.ولی عدم اینها نباید مانع از گرد همایی دست اندر کاران و تولید کنندگان و پیشکسوتان این رسته برای رسیدن به تعریفی واحد برای رسمی ایرانی و پذیرش آن از طرف جامعه قناری بازان و معرفی آن به دنیا گردد.    

حال با توجه به مطالب بالا(که قطعا” دارای کاستی های فراوانی است که با بهره مندی از تجربیات و اطلاعات شما عزیزان که در قالب نظر یات بیان خواهید کرد عیوب آن به تدریج مرتفع خواهد گشت )ذیلا ” به تعریف رسمی بلند ایرانی که برآیند خصوصیات برتر نژادهای مشروحه بالاست می پردازم و قبل از آن عیب و حسن رسمی را بررسی می کنیم .

fce1b 811818038 981601 281x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

 عیوب مطروحه بر سر راه تولید رسمی ایرانی                                                                                    

                                                                         

1-دارا بودن سر درشت 2- دارا بودن ابرو یا اخم   3- دارا بودن پر ژیبوسی   4- نداشتن زاویه ایست مناسب 5-عدم پیدایی ران و کوتاهی پاها 6-برآمدگی   ناحیه سینه 7-پیوستگی سر و تنه

 

صفات خوبی که باید مورد توجه قرار گیرد عباتند از:

1-دارا بودن سر فندقی 2-دارا بودن زاویه ایست مناسب حداقل 45 درجه 3- دارا بودن پر ریز چسبان و نداشتن پر ژیبوسی

4-دارا بودن تنه باریک و دم متناسب که از طول خوبی برخوردار باشد 5- پیدایی ران و بلندی پا 6- جدایی سر از تنه

7-دارا بودن دم رسمی (که از دمگاه باریک و نزدیک به انتها پهن می گردد و با دم یکنواخت یورک متفاوت است) و دست پرهای بلند و مرتب8-عدم برآمدگی در ناحیه سینه

9-نداشتن ابرو یا اخم 10-دارا بودن تناسب که به قناری کلاس و شخصیت میدهد11-دارا بودن سر و نوک و خط چشم مناسب

پس بنا بر این می توان از روی همین خصوصیات به تعریف رسمی بلند که همانا برآیند صفات خوب و متمایز از قناری های هیبرید می باشد پی برد

 fce1b PICT1136 268x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

قناری رسمی ایرانی قناری است که دارای تنه باریک و دم متناسبی است که تواما” از طول مناسبی بر خوردار است .سر فندقی شکل این پرنده توسط گردن از تنه جدا میگردد ودر ناحیه چشم هیچگونه ابرویی مشاهده نمیگردد.

همچنین این پرنده از پاهای استوار و بلندی برخوردار است که ناحیه ران آن با جدایی از تنه کاملا”پیداست و زاویه ایست این پرنده حداقل 45 درجه با محور افقی میباشدو هیچگونه برآمدگی در سینه قناری مشاهده نمی گردد.پرهای این پرنده ریز و یکنواخت و بدون اعوجاج سراسر بدن پرنده را می پوشاند.این خصوصیات روی هم پرنده ای متناسبی را تشکیل می دهد که دارای ابهت و شخصیت ممتازی خواهد بود .

امید وارم توانسته باشم ذره ای ولو اندک به تعریف رسمی ایرانی کمک کرده و به جامعه قناری بازان خدمت ناچیزی نموده باشم باشد که شما سروران گرامی با ارائه پیشنهادات و نظریات ارزشمند خود به تعریف جامع این پرنده یاری و ما را در این راه پر نشیب یاوری نمایید منتظر نظریات ارزشمند شما عزیزان هستیم.

در ادامه مباحث قبلي مبني بر چگونگي توليد نسل برتر قناري رسمي ايراني بايد به استحضار دوستان محترم برسانم كه توليد نسل برتر هر نژادي مستلزم تلاش و كوشش مستمر در مسير تو ليد آن نژاد است و اين راهي است پر نشيب و فراز كه سالهاي متمادي ممارست و استمرار در كار و تلاشي خستگي ناپذير راطلب مي كند توليد قناري مرغوب فقط با سرمايه گذاري و خریدچند قطعه قناری مرغوب بدست نمیاد گرچه سر مايه گذاري ابزار لازم است ولی کافی نیست.

در اين مسير علاوه بر داشتن تجربه باید   دارای دید و شناخت خیلی خوبی در تهيه مولد ها و نیز در ترکیب آنها بود و از ترکیب باری بهر جهت و شانسی امتناع نمود .برای تولید .سالهای سال وقت و ممارست ومداومت نیاز است تا به افق از پیش تعیین شده رسید این راهی نیست که بتوان یک شبه رفت.هستند پیشکسوتانی که ساليان سال در راه تولید یک نژاد خاص زحمت کشیدند خواه آن نژاد رو ي بورس بود یا نه آنها دست از تلاش بر نداشتند.و برای یافتن یک پرنده چه مخاطراتی را بجان خریدند و رنج سفرهای بسيار بردند. تاکید میکنم تولید یک نژاد منحصر به یک شخص نبوده و نیست بلکه ماحصل تلاش خیلی كسان در دست یک نفر به نتیجه مطلوب رسیده و بی آنکه نامی از دست اندر کاران نسل قبل این پرنده برده شود باعث شهرت آخرین تولید کننده شده است.fce1b 812738823 8181 300x269 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

. پس برای تولید یک پرنده نسل برتر اول باید ببینیم دنبال چی هستیم و چه هدفی را دنبال مي كنيم ؟و چه نژادهایی را با هم ترکیب کنیم و آگاهانه دست به ترکیب نژاد بزنیم تا ضمن حفظ نژادهای اصیل  ا ز ترکیب نابجا پرهیز کنیم.گر چه ديگر اكنون اين مسير توسط پيش قراولان همواره گشته و نياز به شروع تركيب از صفر را مرتفع ساخته ولي معدود كساني هنوز هم دوست دارند خود اين راه رفته را بپيمايند.

در مسير توليد رسمي بلند يا همان رسمي ايراني چون داعیه داران بیشتری دارد و هر کس خود را صاحب سبک میداند و هرپرنده ای را به صلاح دید خویش رسمی میخواند داستان خيلي مفصل است و هيچ كس حاضر به پذيرش تعريف فرد ديگري از رسمي ايراني نيست .هستند كساني كه به مدد استطاعت مالي ماحصل دسترنج سالهاي متوالي شخصي را به گزاف خريده و ضمن انكار پيشكسوتان توليد كننده قبلي خود را مالك الرغاب بي رغيب عرصه رسمي قلمداد نموده و خود را يگانه و ديگران را بيگانه مي پندارند. .گویی از روز ازل اصلا قناری را اینها خلق کرده اند چه رسد به نژاد رسمی بلند.که انرا مصادره به مطلوب میکنند.در حالی که باید بدانند اگر امروزه آقای فلان  و آقای بهمان در این زمینه مطرحند شریک افتخار پیشکسوتان هستند.عده اي هم هستند با وجود اين كه در اين زمينه بسيارمبتدي هستند و سابقه اي ندارند و تا ديروز زير نظر فلان پيشكسوت نامي فعاليت داشتند و امروز زير نظر كس ديگر و فردا شايد زير نظر شخص سومي به محض بدست آوردن چند قطعه قناري زيبا به خود غره شده خويش را مدعي و كارشناس رسمي قلمداد مي كنند و به خود اجازه مي دهند حرمت همه پيشكسو تان را شكسته و نتيجه زحمات آنها را زير سوال ببرند .خوب است  اين عزيزان پيش از آنكه بازي ايام به سراغشان بيايد از خواب غفلت بيدار شوند

كه يكي نغز بازي كند روزگار                            نشاند ترا نزد آموزگار

قبل از ورود نژادهاي یورکشاير و لانكشاير به ایران در اواسط دهه شصت که باني و ناجی نژاد رسمی گردید قناری بازان آن زمان با ترکیب نیمچه دورگه های کم فر با رسمی های سوپر حمال سعی در تولید نوعي رسمی كه کمی صافتر و بلند تر باشد داشتند که  نسل تولید شده گرچه کمی از لحاظ جثه درشتر و پادار تر و بلند تر بود ولی همیشه یک پاپیونی به گردن داشت .این تقریبا برای عموم تولید کننده ها بود ولی در این بین معدود افرادی هم بودند که دارای رسمی های بسیار زیبا در نوع خود بودندولی با دم حداکثر نزدیک به نه سانتیمتر.

و پس از ورود نژاد هاي جيبر و ژيبوسو عده اي به تركيب آنها با رسمي قديمي ايران مبادرت نموده قناري هاي هيبريد يكسر جيبر را توليد نمودند كه ماحصل اين تركيب را بارها و بارها با رسمي قديمي تر كيب نمودند كه نتيجه اين تركيبها يكسر جيبر هاي كشيده تر و بلندتري شد كه اساس كار تركيب با نژاد يوركشاير گرديد.fce1b 812226606 224811 287x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا

عده اي همان ابتدا يورك را با جيبر تركيب كردند كه نتيجه اين تركيب هيبريد هاي بد تركيبي از كار در مي آمدند كه اگر از بين آنها آندسته از جوجه هايي كه خصوصيت رسمي گري آنها بيشتر بود را مجدادا با يكسر جيبر هاي بلند يا رسمي قديم تركيب مي كردند نسل چهارم يا پنجم آن تقريبا رسمي هاي باريك پا دار ولي كوتاه از كار در مي آمد كه اگر اينها را با يك سر يورك تركيب ميكردند (حاصل تركيب يورك با رسمي) حدودا” بيست در صد جوجه ها مقبول و مابقي نا مطلوب از كار در مي آمد و لي اگر همان هيبريد ها با نسل چندم يكسر يورك و رسمي تركيب مي كردند بين پنجاه تا شصت در صد جوجها مطلوب نظر بودند .

مخلص کلام این که افراد بسیاری در این راه تلاش کردند ولی عده معدودی پایداری واستقامت بیشتری بخرج دادند و از تجربه و دست رنج دیگران هم بهره مند گردیده تولید کننده رسمی ایرانی شدند. در اينجا اگر ياد عزيز پيشكسوتان اين عرصه را با ذكر نام بزرگشان گرامي بداريم شايسته كاري است پس از همه دوستان عزيز در خواست مي كنم با ذكر  نام پيشكسوتان شهر خودشان خود را شريك اين تكريم نمايند .

fce1b PICT1136 268x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا fce1b 812738823 8181 300x269 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 40f08 812310168 47241 266x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا fce1b 812226606 224811 287x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا fce1b 811818038 981601 281x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 40f08 PICT1992 285x300 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا .

Article source: http://canaryalireza.ir/?p=3563

               
N1484419161 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1428148789 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1428148537 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1428145046 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ{جدیدترین ورژن} /اورجینال بسته جامع پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ /اورجینال کامل ترین آموزش پرورش زنبور عسل /اورجینال
     

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

صفر تا صد پرورش زنبورعسل، گوسفند و شترمرغ

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

     
15,600 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 19,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 14,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 14,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1428144922 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1404278545 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1400266290 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1400263102 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
آموزش جامع پرورش زنبور عسل /اورجینال کاملترین مجموعه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در ایران /اورجینال خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا آموزش پرورش کبک /اورجینال
     

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ

خرید مجموعه طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا +آموزش تصویری پرورش قزل آلا

آموزش پرورش کبک /اورجینال

     
13,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 16,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 10,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 13,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1416233907 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1416230624 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1416231699 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1416236278 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
آموزش احداث گلخانه و پرورش خیار اورجینال مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +( طرح توجیهی اقتصادی جهت اخذ وام) / اورجینال پرورش زنبورعسل و مسائل مهم زنبورداری (تصویری) / اورجینال اصول نگهداری و پرورش و پروار گوسفند / اورجینال
     

آموزش تکنیک ها و روش های برتر

با هر شرایط مالی و سنی بخصوص جوانان!

جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه پرورش زنبور عسل می باشند

همراه با مبانی طراحی ساختمان و تاسیسات

     
16,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 16,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 16,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 12,800 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1416230046 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1416229358 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1425214806 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1390550378 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش بوقلمون به صورت اورجینال بسته آموزشی ( راهنمای پرورش اسب ) صورت تصویری + طرح توجیهی / اورجینال آموزش بدنسازی بوکس+ پرورش اندام به صورت تصویری اورجینال آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ
     

پرورش بوقلمون یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی عالی

با این مجموعه تمام مطالب مربوط به پرورش اسب را یاد بگیرید .

بهترین نوع آموزش از مبتدی تا حرفه ای

آموزش کلی و اجمالی تولید وپرورش شتر مرغ

     
16,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 9,800 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 12,800 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 17,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1417765965 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1484591354 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1373087908 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1373421234 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش شترمرغ{جدیدترین}/اورجینال آموزش پرورش،صید و تکثیر میگو /اورجینال بسته جامع پرورش گوسفند/اورجینال
     

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

آموزش کامل پرورش،صید و تکثیر میگو به زبان فارسی

بسته کامل.استفاده آسان.پاسخ تمامی سوالات ممکن.کاربردی.راهنمای مفید برای پرورش

     
9,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 15,600 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 8,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 12,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1487246534 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1430485541 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1430485632 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1452699265 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش قارچ+هدیه /اورجینال آموزش پرورش ماهی قزل آلا اورجینال-616
     

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

آموزش قدم به قدم مراحل پرورش قارچ+آموزش پرورش توت فرنگی درون منزل

قزل آلای رنگین کمان جهت ماهیدار کردن آبهای داخلی

     
12,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 14,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 14,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 12,500 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1416922344 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا  قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1398081913 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1349078009 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران / اورجینال راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ آموزش پرورش ماهی های آکواریومی – اورجینال آموزش پرورش شترمرغ/اورجینال
     

مجموعه کامل نکات پرورشی و مدیریتی کشت زعفران برداشت ، بسته بندی و ...

راهنمای کاربردی پرورش طیور:مرغ،بوقلمون،کبک و شترمرغ

دی وی دی آموزش پرورش ماهی های آکواریومی

به کمک این مجموعه با سرمایه اندک به سوددهی باورنکردنی برسید...

     
14,800 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 10,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 12,500 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 12,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1431025469 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1431024356 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1349166938 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1486832380 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
پرورش شترمرغ-زنبور عسل و گوسفند اورجینال -420 پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال-236 خوداشتغالی ازطریق پرورش قارچ صدفی ودکمه ای /اورجینال پرورش ماهی قزل آلا-616
     

جدید ترین و به روز ترین مطالب کاربردی پروش شتر مرغ-گوسفند و زنبور عسل

پکیج کامل آموزش پرورش قارچ های دکمه ای و صدفی

بهترین و جدید ترین مجموعه پرورش قارچ
 

ش.م:1471/23

     
10,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 15,500 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 12,900 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 10,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1424545692 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1372681204 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1491422247 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1491417119 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
آموزش پرورش قارچ / اورجینال آموزش پرورش قارچ آموزش پرورش ماهی قزل آلا-ارجینال-6 آموزش پرورش بوقلمون - اورجینال-241
     

آموزش تولید قارچ های خوراکی (دکمه ای و صدفی و شی تاکه)
ش م : ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

آموزش تولید قارچ های خوراکی اورجینال
شماره مجوز: 188/46991

کیفیت عالی

کیفیت عالی

     
10,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 8,500 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 14,500 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 15,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     
               
N1344068094 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1486389411 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1485585677 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا N1450527050 قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام آموزش علم بدنسازی و پرورش اندام-اورجینال آموزش پرورش قارچ خوراکی-اورجینال آموزش تصویری پرورش قارچ - کارفرمای شغل خود باشید-اورجینال
     

آموزش جامع و علمی بدنسازی و پرورش اندام توسط استاد محمد صادق خراسانی2DVDاورجینال

قابلیت اجرا بر روی انواع کامپیوتر (ویندوز) و DVD پلیرهای خانگی

این مجموعه آموزشی طی یک دوره آموزشی 4ساعته شما را با مراحل قارچ آشنا میکند.

چرا قارچ؟ 
کشت قارچ دکمه ای
آشنایی با قارچ های خوراکی

     
20,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 2,290 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 17,700 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا 18,000 تومان buy قناری رسمی – جناب آقای مرادی – همدان : – قناری علیرضا
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code